En els temps actuals, la majoria dels focus dels Estats i de les empreses estan centrats en la innovació tecnològica, principalment en els camps de la digitalització, la intel·ligència artificial i la indústria 4.0. La majoria d'empreses industrials, tant les petites com les mitjanes i les grans, sabem que no podem deixar passar aquesta transformació industrial; hem d'estar al dia per ser més competitius enfront de la nostra competència i saber-nos adaptar a l'exigència dels mercats actuals.

Però, també hem d'aprendre a fer una mirada enrere i no perdre els principis bàsics que ens han portat a ser on som actualment, com la qualitat de la formació, l'art i la professionalització dels oficis, i el traspàs d'experiència professional entre generacions.

La interactuació i la suma de tots aquests aspectes fa que molts productes, projectes i serveis arribin a assolir èxit en el mercat i que, com a conseqüència d'això, es generi talent, coneixement en la societat com també la creació i la consolidació d'empreses del sector industrial.

Solucions a les necessitats

Cimstec Technology SL és una pime situada a la comarca del Bages i fundada l'any 2016, orientada a oferir serveis, projectes i productes en el camp de l'enginyeria mecànica industrial. Concretament, a donar solucions a les necessitats dels nostres clients, com millores productives mitjançant l'automatització de processos, el disseny de nous utillatges, així com el desenvolupament i la industrialització de nous productes.

Estem especialitzats, també, en el desenvolupament d'equips industrials, productes i màquines a mida i seriades. Els principals sectors on treballem són el de l'automoció, el ferroviari, el mèdic i el sector aeronàutic, entre d'altres.

Aquesta diferenciació de mercats ens ha fet ser més coneixedors del camp industrial i, alhora, ens permet aportar i obtenir sinergies entre sectors. El valor afegit de la nostra empresa es basa en el coneixement i en l'experiència en el camp de l'enginyeria mecànica i la fabricació. Creiem fermament en la importància d'aportar valor a aquests dos pilars i, d'aquesta manera, poder donar una visió més àmplia i uns trets diferencials en els nostres projectes.

Torner a l'empresa familiar

De ben jove vaig tenir l'oportunitat de formar-me en l'ofici de torner mecànic a l'empresa familiar. Això em va donar, sense dubte, una base sòlida de la mecànica general, que he pogut potenciar i complementar amb estudis posteriors d'Enginyeria Mecànica.

És palès que hi ha mancança d'operaris qualificats, personal que conegui l'ofici de mecànic més tradicional, enginyers amb experiència en els mecanismes més clàssics inventats per Leonardo da Vinci, com els engranatges, els rodaments i les lleves, per posar tres exemples. Aquesta pèrdua en l'art dels oficis pot esdevenir una debilitat futura que hem d'intentar evitar i reconduir per tal d'adaptar-la als nous temps.

Potenciar l'economia local

A hores d'ara, ningú no sap amb seguretat les conseqüències que es derivaran de la crisi que ha generat l'actual pandèmia de la covid-19. Amb aquesta incertesa econòmica que estem vivint hem de potenciar més que mai l'economia local, generar productes de valor afegit siguin tecnològics o no, i potenciar en la mesura del possible la fabricació i la producció d'àmbit local. El principal repte que esdevé amb la producció local és el de ser competitius dins del mercat globalitzat. És aquí on les empreses del sector industrial i derivats ens hem de reinventar per tal de millorar i competir amb força en els mercats globals.

No obstant això, en la majoria de productes i serveis el client es fixa principalment en el preu, i és aquí on hem d'intentar aportar solucions diferenciades que li ofereixin una millor experiència final, que el faci decidir cap als nostres serveis o productes.

Fidelitzar el client

És en aquest punt de l'experiència final del client on Cimstec Technology SL focalitza la principal atenció estratègica, amb l'objectiu de fidelitzar el client mitjançant la qualitat del servei, com l'acompliment dels terminis d'entrega, el seguiment del procés d'inici a fi, la resposta immediata davant les incidències sorgides i, sobretot, la transparència total, tant a escala econòmica com pel que fa a unes solucions que siguin eficients i innovadores.

De la capacitat de saber-nos adaptar a aquest nou escenari marcat per la pandèmia i, sobretot, a les necessitats canviants dels consumidors i de les empreses actuals és d'on poden sorgir noves oportunitats de negoci interessants que han de poder animar i reforçar el teixit industrial local, i de ben segur que caldrà fer-hi front amb mà d'obra qualificada, empreses innovadores o reinventades i tecnologia actual amb coneixement del passat.