Una altra dada molt rellevant és la de la reducció de l'endeutament, que ha passat dels 83,8 milions del 2011 a 37,8 el 2019.

Això vol dir que s'ha reduït més de la meitat i és la conseqüència de l'alt nivell de devolució de capital i del pagament d'interessos.

Cada any la xifra d'endeutament ha estat inferior a l'anterior. Aquí també ha jugat un paper destacat les limitacions que el govern central ha imposat a les administracions municipals a l'hora de demanar nous préstecs per forçar-les a sanejar els seus números.

Unes restriccions que són ben presents. Per exemple, l'Ajuntament ha incomplert els límits de la regla de despesa fixats per la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i va haver d'aprovar en el ple municipal de setembre un pla econòmic financer que marca les mesures per ajustar-se a la regla de la despesa dels exercicis 2020 i 2021.