La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran afirma que l'Ajuntament de Manresa té un deute amb la gent gran de la ciutat. Aquest deute s'ha format al llarg dels darrers vint anys, a conseqüència de l'envelliment de la població i la manca d'una resposta pressupostària proporcionada per part dels diversos governs municipals, que en part a causa dels ingressos provinents del "totxo", "van prioritzar actuacions urbanístiques poc sostenibles, i sovint prepotents, posant en perill el control dels dèficits públic, i que en part a posteriori, han estat una excusa per la pràctica de polítiques d'austeritat que han creat múltiples i diversos dèficits socials al conjunt de la ciutat".

Les conseqüències d'aquestes polítiques han estat, entre altres, la minsa cobertura de les necessitats socials de la gent gran, especialment en serveis d'assistència a domicili, manca de places de residència, manca d'habitatges amb serveis, entre d'altres.

Conscients d'aquesta realitat, la Plataforma explica que va iniciar l'any passat una campanya reivindicativa que tenia com a objectius principals, per a l'any 2020 que estem a punt de finalitzar, l'augment de la cobertura del servei municipal d'ajuda a domicili, l'augment de les places públiques de residència i la possibilitat de promoure habitatges amb serveis per a la gent gran, entre altres qüestions.

Aquesta campanya va finalitzar amb un acord amb l'ajuntament a principis de 2020 que contemplava alguns avenços en aquests aspectes, entre ells la construcció d'una residència per a la gent gran i l'augment de la dotació pressupostària pel servei d'ajuda a domicili. Un acord insuficient, però que semblava iniciar un canvi de paradigma en les polítiques de la gent gran.

"No s'ha produït cap avenç"

Transcorregut gairebé un any d'aquells acords, no s'ha produït cap avenç significatiu en la realització dels objectius socials acordats. L'ajuntament diu que ha estat a causa de la Covid. Però "és evident que no hi ha hagut tampoc voluntat política suficient per fer-los avançar", afirma.

Per això reiteren públicament les reivindicacions per a l'any 2021:

  • Augment de 6.000 hores anuals en l'assistència a domicili en el pressupost 2021. Aquesta xifra és la suma de les 4000 compromeses per l'any 2020 que no s'han complert, més les 2000 hores previstes per l'any 2021 en els acords amb l'Ajuntament
  • Impuls del projecte de residència per tal que a final de 2021 estigui tot preparat per a l'inici de les obres, tal com s'especifica al calendari acordat amb l'Ajuntament. També adequar el model de residència, en especial la condició de servei públic, i el control de l'administració pública dels concerts, de la mateixa manera que ha de respondre a la dura experiència que ens deixa la pandèmia de la Covid-19, pel que fa a les condicions sanitàries de les residències i la capacitat de resposta a l'emergència sanitària i les condicions en què es desenvolupa l'activitat residencial.
  • Realització al llarg de l'any 2021 d'un estudi de necessitat d'habitatges amb serveis per a gent gran. Concreció d'un projecte en funció de la necessitat detectada, veure les diverses alternatives i experiències què funcionen en aquest sentit.

A banda de les qüestions esmentades fins ara que formen part de l'acord amb l'Ajuntament també reivindiqueen:

  • Tot i ser conscients de les dificultats causades per l'impacte de la Covid-19, constatem retards i incompliments del pla "Manresa, ciutat amiga de la gent gran". Per això, considerem que cal una nova metodologia per l'elaboració d'aquest pla, amb mesures concretes i avaluables.
  • Fer una campanya de sensibilització a Manresa per visualitzar i combatre la discriminació per raons d'edat (edatisme) que existeix a la societat i que perjudica greument la vida de les persones grans.