Ta com ha avançat Regió7 en l'edició d'aquest dimecres, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tret a licitació l'Estudi Informatiu per a l'ampliació i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia a Manresa. La proposta és allargar la línia actual, que acaba a l'estació de Manresa-Baixador, fins a l'entorn de la plaça Espanya o de la Font de les Oques, és a dir, més a prop del centre de la ciutat i de punts potencials generadors de demanda com el Centre d'Atenció Primària (CAP) Bages i la pròpia plaça Espanya com a intercanviador intermodal amb les línies de bus. L'estació de Manresa-Baixador s'enderrocarà i s'urbanitzarà l'espai.

Amb el perllongament de la línia actual entre les estacions de Manresa-Alta i Maresa-Baixador es vol millorar la integració urbana del traçat ferroviari i possibilitar el desenvolupament del planejament urbanístic vigent en aquest entorn, com ara completar el tram final de l'avinguda de la Font del Gat a la plaça Onze de setembre i els carrers de Cerdanya i de Rosselló, i configurar un nou vial de connexió entre el carrer Carrasco i Formiguera i la carretera de Santpedor.

Acostar la nova estació al centre

L'àmbit del projecte abasta entre la capçalera oest de l'estació de Manresa-Alta i l'entorn de la plaça Espanya o la plaça de la Font de les Oques. L'Estudi Informatiu valora dues alternatives de traçat, que respectaran les andanes de l'estació de Manresa-Alta, punt a partir del qual s'iniciarà el nou tram, que quedarà integrat urbanísticament amb l'entorn. Totes dues alternatives segueixen inicialment el corredor ferroviari actual entre les estacions de Manresa-Alta i Manresa-Baixador, separant-se a l'alçada del carrer del Primer de Maig.

  • En el cas de l'alternativa 1, es planteja l'allargament a través de la plaça de Simeó Selga fins a arribar a la plaça Espanya, on s'ubicarà la nova estació soterrada final de línia (Estació Pere-III), amb andana central de set metres d'ample i 120 metres de longitud.
  • En el cas de l'alternativa 2, el traçat es farà per sota del carrer de Carrasco i Formiguera fins a arribar a la plaça de la Font de les Oques, on s'ubicarà la nova estació soterrada final de línia (Estació Plaça de les Oques), amb una única andana lateral de 4 metres d'ample i 120 metres de longitud. Les diferents alternatives resolen els creuaments a diferent nivell, tot respectant el planejament municipal i acordant amb l'Ajuntament la solució més idònia. L'estació que es construeixi estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Integració urbana a partir de Manresa-Alta

El projecte inclou no només l'ampliació de la línia sinó també la seva integració urbana. Així, en el tram comprès entre les estacions de Manresa-Alta i Manresa-Baixador, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril quedarà coberta, fet que millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el paisatge urbà.

L'estació de Manresa-Baixador s'enderrocarà i se n'urbanitzarà la superfície així com la del futur túnel. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor, amb la qual cosa es millorarà notablement la qualitat paisatgística d'aquest tram. A més, es millorarà el perfil longitudinal del carrer de la Sèquia suavitzant la seva rasant; es donarà continuïtat a l'avinguda de la Font del Gat fins a la plaça de l'Onze de Setembre, eliminant el punt baix existent actualment i la restricció de gàlib; i es podrà perllongar el carrer de la Cerdanya fins a la carretera de Santpedor.

La previsió és que al 2021 estiguin acabats l'Estudi Informatiu, l'Estudi d'Impacte Ambiental i el projecte constructiu; que al 2022 es licitin les obres i que s'executin entre el 2023 i el 2025. Els treballs tindran un temps d'execució previst de 36 mesos.