Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages, ha presentat les conclusions a què ha arribat pel que fa a la tala d'arbres a Rajadell que va denunciar a final de l'any passat. Al seu entendre, «analitzada la documentació demanada a les administracions competents, es conclou que la tala d'arbrat i la desaparició del tram d'itinerari de la riera de Rajadell va incomplir el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) vigent, el POUM de Rajadell i el PDU del Pla de Bages». I afegeix com a novetat que «es van talar arbres de gran port no autoritzats per l'ACA» i que «hem sol·licitat a l'Ajuntament de Rajadell les gestions necessàries per a la seva restauració». La tala la va efectuar la propietat dels terrenys.

Segons Meandre, en l'informe dels Agents Rurals en resposta a la seva queixa «s'esmenta la tala de cinc pins pinyers de més de 30 cm de diàmetre no contemplada en l'autorització de l'ACA» i «la tala de pollancres, uns 30 exemplars, que no està autoritzada per l'ACA». També parla de la «tala d'un roure de 42 cm no autoritzada per l'ACA però sí pel PTGMF».