El ple va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 4.383.348 euros, noranta vuit mil euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes de gener.

La revisió de les dades que consten en aquest informe de febrer constaten que el cost global del Pla creix en relació al mes anterior en 97.906 euros. Segons aquestes dades, l'Ajuntament continua assumint la major part del cost de les mesures fins arribar a 2.647.908 euros (60,41% del total), tant per l'aportació de 2.186.082 euros de recursos ordinaris (49,87%) com pel descens d'ingressos de 461.825 euros que s'ha patit per les bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis (10,54%), tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar el cost afegit d'algunes concessions en el moment que es faci la liquidació i el cost derivat d'algunes bonificacions i reduccions de les taxes municipals.

La Generalitat, amb 1.032.849 euros (23,56%), és la segona administració que més diners ha aportat al Pla, per davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 674.062 euros (15,38%). L'apartat d'altres ingressos té un valor quasi testimonial (0,65%) en comptabilitzar 28.528 euros amb les aportacions de patrocinis en activitats culturals i de lleure, bàsicament de la Festa Major, que sumen 15.546 euros; els 6.982 euros que els Fons FEDER han destinat al projecte de La Canal a través del programa URBACT, i els 6.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en l'àmbit de feminismes i LGTBI.