Durant el quart trimestre de 2020 el termini mig de pagament de l'Ajuntament de Manresa es va situar en 48 dies, per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 3.813 factures o certificacions d'obra per import total de 9.352.445,86 euros. No obstant, es van pagar 1.516 factures o certificacions, per valor d'1,7 milions d'euros, fora del període legal de pagament, que ponderat per l'import, representa un 18% de l'import total pagat.

D'acord amb la guia publicada pel Ministeri d'hisenda i administracions públiques, el termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de l'emissió de la certificació d'obra per part de l'administració i, d'acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l'administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha d'abonar el preu en el termini de 30 dies des de l'aprovació. Tenint en compte aquests dos terminis, l'administració ha de pagar les factures o certificacions d'obra en el termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació d'obra.

Arran de la crisi provocada pel covid-19, l'Ajuntament de Manresa va prendre la mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s'aproven, així, analitzant aquest quart trimestre de 2020, el termini mig de pagament des de l'aprovació de les factures o certificacions ha estat de 17 dies.

El termini mig de tramitació de les factures ha estat de 31 dies, per sota dels 38 dies del trimestre anterior, però, per sobre dels 30 dies màxims establert a la Llei de contactes del sector públic.

De la suma del termini mig de tramitació (31 dies) més el termini mig de pagament (17 dies), resulta el termini mig de pagament d'aquest trimestre des del registre de les factures o emissió de els certificacions d'obra (48 dies).