El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu un àmbit de transformació urbana a les antigues instal·lacions industrials que es troben a l'illa que comprèn els terrenys delimitats pels carrers Concòrdia, Pere Vilella, Bernat de Cabrera i Bernat de Sallent, el desenvolupament del qual ha de permetre assolir la continuïtat del carrer Concòrdia, del recorregut de vianants i, un espai lliure públic.

El darrer ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar inicialment el conveni urbanístic a subscriure amb la societat Puntas, SA per a la resolució extrajudicial del recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa.

Un cop s'ha arribat a un acord, si la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho accepta el contenciós judicial quedaria desactivat. La signatura del conveni es vol fer atès que hi ha data assenyalada per al veredicte el proper dia 17 de març. En el cas que el jutge no acordi la suspensió del procediment, aleshores continuarà el curs del recurs ordinari sense perjudici de la possibilitat que les parts decideixin continuar amb el compliment dels acords convinguts tant quant a la continuació de la tramitació del conveni com dels termes de la modificació puntual del POUM.

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, va explicar que el recurs judicial interposat pretenia anul·lar l'àmbit de delimitació del pla de millora i també la totalitat de la revisió del POUM «per suposades deficiències tècniques en la memòria social i en la memòria de mobilitat».

La propietat havia argumentat la interposició del recurs per considerar el plantejament inicial de l'Ajuntament irracional i inviable econòmicament, amb imposició a les persones propietàries de les finques incloses dins l'àmbit uns deures propis de les actuacions de transformació quan no es produeix aquesta tipologia d'actuació.

Segons el regidor d'Urbanisme, «no obstant, l'objectiu d'ambdues parts ha estat sempre arribar a una solució de consens». Així que els serveis tècnics municipals van estudiar alternatives, sense alterar els objectius generals del POUM, i així s'ha arribat a una proposta d'acord.

S'ajusta l'àmbit

S'ajustarà l'àmbit a les finques de titularitat privada, excloent la finca de titularitat pública destinada a l'obertura del tram del carrer Concòrdia, entre els carrers de Bernat de Sallent i Pere Vilella. Les obligacions de l'àmbit en la participació en l'execució del carrer Concòrdia s'ajustaran al procediment de contribucions especials quan l'Administració cregui oportú.

S'exclou també de l'àmbit la finca que forma cantonada amb els carrers Pere Vilella i Bernat de Cabrera, actualment ocupada per una edificació amb ús residencial i s'estableix una doble alineació que permeti en un futur, en cas de nova edificació, ampliar l'espai públic del carrer Bernat de Cabrera.

El regidor d'Urbanisme va defensar que l'acord «satisfà l'interès públic» i el va defensar perquè evita la judicialització de l'urbanisme de la ciutat i que prosperi «l'únic contenciós que demana la nul·litat de la totalitat del POUM i que, per defectes de forma, una sentència pugui generar greus perjudicis a la ciutat».

Un altre motiu és que «s'independitza el moment de gestió de la urbanització del carrer de la Concòrdia i, per tant, permet una planificació municipal al marge del pla de millora d'aquest àmbit».

El regidor d'Urbanisme va insistir que es tracta de l'únic contenciós que fa perillar la totalitat del POUM, amb les conseqüències que això pot comportar per a la ciutat.

L'acord es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i els grups municipals d'oposició es van abstenir.