«Es necessita professionals per a la instal·lació i muntatge de portes i tanques automàtiques». «Important grup hoteler necessita professional per incorporar-se al seu equip de manteniment». «Empresa fabricant de maquinària per al sector de l'alimentació necessita professional per a la instal·lació i posada en servei de les seves màquines». «Es necessita soldador per a estructures metàl·liques». Vet aquí alguns exemples d'anuncis de demanda de professionals que necessiten una preparació en els àmbits mecànic, elèctric o en ambdós.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Manteniment Electromecànic i el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en Mecatrònica Industrial de la família professional d'Instal·lacions i Manteniment impartits a l'institut Lacetània de Manresa preparen els futurs professionals per satisfer aquestes demandes.

El cicle de Manteniment Electromecànic prepara els alumnes per treballar en l'àmbit del manteniment industrial i altres perfils com els d'ajustador i muntador mecànic, soldador, muntador d'instal·lacions elèctriques, comercial en el sector mecànic o elèctric, etc. Es fa en horari intensiu, els matins. Es divideix en dos cursos i té una durada de 2.000 hores, estructurades en mòduls professionals on cada mòdul té un àmbit d'aprenentatge concret subdividit en unitats formatives.

En el primer curs, l'alumnat aprèn els coneixements de base: mecanització manual, mecanització amb màquina eina, soldadura, electricitat bàsica, automatismes elèctrics. També aprèn a treballar acomplint les mesures de seguretat vigents i les relacions entre treballadors i empresa, i viceversa.

En el segon curs aprèn muntatge i ajustatge, pneumàtica, hidràulica, coneixement i programació de sistemes mecatrònics bàsics, anglès tècnic i tots els coneixements per crear una empresa. És durant aquest curs on l'alumnat realitza unes 350 hores de pràctiques a l'empresa. El darrer mes porta a terme el treball de síntesi, on acaba de consolidar tots els aprenentatges realitzats al llarg dels dos cursos. Es tracta de projectes complets, on la part pràctica té molt pes i el treball en equip esdevé imprescindible.

L'accés és directe si es realitza a través de l'ESO. En el cas de no tenir l'ESO, es pot fer a través de la prova d'accés de grau mitjà.

El 57% de la inserció laboral

Segons un estudi d'inserció laboral realitzat el 2019 i elaborat per la Direcció General d'Estudis de la Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial a Catalunya, la inserció laboral dels graduats de CFGM en la família d'Instal·lacions i Manteniment va ser aproximadament del 55 %. D'aquest 55%, el 25 % estudia i treballa; el 40% continua estudiant un altre cicle sense treballar, i el 5% està buscant feina al sector. En el cas del Lacetània, s'arriba al 57 % d'inserció laboral.

Pel que fa al CFGS en Mecatrònica Industrial, el format en què s'ofereix fa que la condició d'accés per realitzar-lo sigui tenir la titulació del CFGS en Automatismes i Robòtica Industrial (ARI). Té una durada d'un curs i s'ofereix en mode dual. Aquests fets són clau per explicar-ne l'alta inserció. Les xifres per a Catalunya són del 82%; al Lacetània s'acosten al 100%.

Durant el curs l'alumnat aprèn representació gràfica, sistemes mecànics, elements de màquines, processos i gestió de la qualitat, configuració i simulació de sistemes mecatrònics i tecnologia de fabricació per addició (impressores 3D). L'equip de professors es coordina per tal que els aprenentatges s'adquireixin fent un o diversos projectes al llarg del curs on l'ús de les tecnologies e-learning són imprescindibles per a la coordinació dels equips.

En ser un cicle dual, els alumnes disposen de l'opció de fer unes 870 hores de pràctiques a l'empresa, que es realitzen a través d'un contracte laboral.

Com continuar la formació

En acabar els estudis de Manteniment Electromecànic, els alumnes tenen l'opció de continuar amb un CFGS de la mateixa família, aquest és el camí més natural. Donada la polivalència dels aprenentatges d'aquest cicle, també n'hi ha que continuen estudiant un CFGM o CFGS de Mecanització o Electricitat Electrònica.

En el CFGS en Mecatrònica Industrial, l'alt grau de polivalència dels aprenentatges adquirits permet continuar estudiant un grau en Enginyeria Tècnica en les branques de mecatrònica, electricitat, electrònica, telecomunicacions i en les diverses especialitats mecàniques.

El programa Erasmus + ha permès els darrers cursos que alumnes de grau mitjà de Manteniment Electromecànic hagin fet estades a l'estranger. L'únic requisit era tenir una competència mínima en idiomes. Els del CFGS de Mecatrònica Industrial han fet estades de curta durada, bàsicament a Alemanya, per visitar fires especialitzades en mecatrònica. La col·laboració de les empreses on han fet les pràctiques ha estat essencial per sufragar-ne el cost.

He acabat l'ESO: què faig?

De vegades és difícil decidir què estudiar. El cicle de Manteniment Electromecànic permet a l'alumnat conèixer dos àmbits tècnics al mateix temps, l'elèctric i el mecànic. En acabar, pot continuar aprofundint coneixements en el que li agradi més o en ambdós.

Com a Centre Integral de Formació Professional, disposa del Servei d'Assessorament i Reconeixement (SARE). Aquests darrers cursos el cicle de Manteniment Electromecànic ha tingut alumnes amb un perfil singular. Són professionals del sector amb molts anys d'experiència, de vegades amb estudis de l'antiga FP de primer grau i ocasionalment amb estudis superiors no vinculats al manteniment. Les exigències del mercat laboral fan que necessitin la titulació per continuar la carrera professional en aquest sector. Seguint el procediment del SARE, els permet convalidar una part important dels mòduls que componen el cicle. La resta els han de cursar de manera reglada.

L'aparició a les aules d'aquest perfil d'alumne, d'una edat molt distanciada de la dels estudiants que han accedit al cicle a través de l'ESO, crea una sinergia al grup classe que, sens dubte, és una font d'enriquiment per als alumnes i també per al professorat que imparteixen el cicle.

(*) Cap del Departament d'Instal·lacions i Manteniment.