A l'Institut Lacetània s'imparteixen tres cicles de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, dos cicles de formació de grau mitjà (CFGM) i un cicle de formació de grau superior (CFGS). El CFGM d'Electromecànica de Vehicles Automòbils, el CFGM de Carrosseria i el CFGS d'Automoció, els dos últims en modalitat dual.

En el cicle d'Electromecànica de Vehicles Automòbils, la competència consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d'automoció.

En acabar el cicle, l'estudiant obté el títol de tècnic o tècnica, que li permet treballar en el sector de construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d'automòbils, motocicletes i vehicles pesants. Les sortides professionals poden ser en els camps de l'electricitat i de la mecànica de l'automòbil i personal operari d'ITV, entre d'altres.

400 hores de formació

Els alumnes de segon curs fan gairebé 400 hores de formació en una empresa i el mòdul de síntesi, en el qual es planteja un projecte que han de dur a terme de manera integral: planificació, desenvolupament, avaluació i modificació si s'escau del projecte.

Participem en concursos com ara Catskills i apostem per mantenir els continguts actualitzats en les novetats tècniques que el món de l'automòbil incorpora de manera continuada.

El segon cicle de grau mitjà que impartim a l'institut és el de Carrosseria, la competència del qual consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformació del vehicle en l'àrea de carrosseria, de bastidor, de cabina i d'equips o eines.

Les principals ocupacions i llocs de treball són: planxista reparador de carrosseries; pintor de carrosseries d'automòbils, vehicles pesants i d'altres vehicles, i instal·lador de llunes i muntador d'accessoris.

Els alumnes de segon curs poden realitzar 1.000 hores remunerades de formació dual en una empresa. Els que realitzen el mòdul dual a l'institut cursen unes 400 hores a l'empresa, i al centre treballen durant nou hores setmanals en diversos projectes de restauració integral de vehicles.

Els dos cicles de grau mitjà completen el catàleg d'activitats de manteniment, diagnosi i reparació d'automòbils, motocicletes, vehicles pesants i altres (agrícoles, obra pública, ferroviaris?).

Nou projecte de reparacions

Amb l'objectiu de fer les pràctiques molt més reals, enguany hem engegat un projecte de petites reparacions i manteniments, tant en l'àrea de carrosseria com a la d'electromecànica, als vehicles del professorat del centre.

Les activitats lectives es complementen amb la realització de classes magistrals realitzades per experts (a les nostres instal·lacions o en instal·lacions externes) visites tècniques, taules rodones i xerrades, entre d'altres.

S'accedeix als CFGM amb el graduat d'ESO, amb una prova d'accés a grau mitjà o si s'aprova un curs dels programes PFI.

Les dades d'inserció laboral són molt elevades: el 70% dels alumnes que han obtingut el títol de tècnic el curs 2018-2019 està treballant; el 6%, treballa i estudia; el 23% continua estudiant, i només l'1% està buscant feina sense treballar ni estudiar.

En el CFGS d'Automoció, la competència de l'alumnat que finalitza els estudis i obté el títol de tècnic superior consisteix a organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, diagnosticant avaries en casos complexos.

Les principals ocupacions i llocs de treball són: cap de l'àrea d'electromecànica, cap de taller de vehicles de motor, personal encarregat d'ITV, personal perit taxador de vehicles, cap de servei, personal encarregat d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles, cap de l'àrea de carrosseria en xapa i pintura.

Els alumnes de segon curs poden cursar 1.000 hores remunerades de formació dual en una empresa. Aquell alumnat que no faci la formació dual a l'empresa fa unes 400 hores a l'empresa i el mòdul dual a l'institut.

L'accés als cicles de grau superior es fa si s'està en possessió del títol de batxillerat, des d'un cicle de grau mitjà o bé des de una prova d'accés a grau superior.

Inserció laboral garantida

En acabar el cicle formatiu es pot accedir al món del treball, amb una titulació que garanteix la inserció laboral, i també es pot continuar estudiant i compaginar estudis i feina. Una bona part dels tècnics titulats en grau mitjà cursen un CFGS i els tècnics superiors, en acabar el cicle de grau superior, poden continuar estudiant un grau universitari, i és possible convalidar crèdits universitaris a partir dels cicles de grau superior.

Les nostres instal·lacions són modernes i disposem d'un equipament de darrera generació en la zona de xapa i pintura i d'electromecànica.

Al cicle de grau superior d'Automoció s'aposta per formar els estudiants en el vehicle elèctric i en el vehicle autònom, donant a aquesta titulació un valor afegit.

En tots els cicles, tant de grau mitjà com de grau superior, els alumnes tenen l'oportunitat de fer part o totes les hores de la formació pràctica en centres de treball (FCT) a l'estranger mitjançant un programa Erasmus+.

(*) Cap de Departament d'Automoció de l'institut Lacetània.