La Generalitat ha detectat que a Manresa s'han llogat habitatges a un preu abusiu i per sobre del que dicta la llei de contenció de rendes que es va aprovar l'any passat. Demanarà a l'Ajuntament de Manresa que sancioni aquests casos. Si no ho fa, serà la mateixa Generalitat qui actuarà de manera subsidiària i potestativa.

Segons una nota informativa del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Generalitat és a punt de culminar la primera fase de detecció de contractes que no s'ajusten a l'esmentada llei de contenció de rendes per començar a sancionar els propietaris d'habitatges que facin contractes d'arrendament amb preus per sobre dels estipulats en el que s'anomena Índex de referència de preus de lloguer. En aquesta primera fase s'han detectat 30 contractes amb irregularitats a 15 municipis de Catalunya. Un d'ells és Manresa.

La resta són a Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya es posarà en contacte amb els ajuntaments de totes aquestes ciutats i els donarà un termini de 10 dies perquè manifestin si exerciran o no la potestat sancionadora que els correspon en matèria de contenció de rendes. Si no ho fan, serà directament el Govern català qui imposarà la sanció.

El control de l'incompliment de la norma en matèria de contractes correspon als ajuntaments. La majoria de les possibles infraccions són per no fer constar l'esmentat Índex de referència en els contractes o no detallar les característiques específiques que justificarien la superació de la renda establerta en aquest índex.

Calcular el preu del lloguer

L'Índex de referència de preus de lloguer és un mecanisme que indica quan pot costar arrendar un habitatge. Té en compte diverses variables, com per exemple a quina zona és, els metres quadrats de superfície útil, si està moblat o no, si el seu estat de manteniment és bo o bé hi calen fer obres, la planta on és, si compta amb aparcament o no, o si hi ha ascensor. A partir d'aquestes i altres dades, es calcula el preu del lloguer.

Les multes en cas de preus abusius en relació amb aquest índex van dels 3.000 als 90.000 euros en funció de la gravetat de la infracció, segons estableix la llei del dret a l'habitatge. Es considera greu el fet d'establir una renda superior al 20% a la marcada per l'índex. Són lleus, d'entre els 3.000 i els 9.000 euros, si és inferior a aquest 20% o bé si no adjuntar al contracte o no facilitar a l'arrendatari els documents relatius a la indexació dels preus de lloguer.