L'informe elaborat pels serveis tècnics municipals sobre el traçat del carrer de Granollers considera que la solució que preveu el POUM aprovat el 2017 és la que reuneix més condicions per a l’interès públic ja que és la més clara i coherent per facilitar les connectivitats i els futurs creixements del sector. Aquesta solució suposa una alteració dels límits de la residència de la Font dels Capellans, que ha generat les queixes de diverses entitats de la ciutat, com la Plataforma en Defensa de les Pensions Publiques i els Drets de la Gent Gran, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans i la junta del Casal de Gent Gran del barri. L’Ajuntament ha recordat que ha fet una proposta de millora dels nous espais lliures, amb una superfície equivalent, i que la seva nova configuració ja s’ha començat a treballar amb els responsables i usuaris de la residència.

L’elaboració de l’informe dels serveis tècnics sobre el traçat del carrer de Granollers va ser acordada en el Ple Municipal del mes de febrer, fruit d'una moció presentada pels grups municipals a l'oposició, PSC, Fem Manresa i Ciutadans. En la proposició aprovada finalment, el govern municipal es comprometia a encarregar un informe tècnic sobre la viabilitat de canviar el traçat del carrer de Granollers —tal com demanava l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans— amb l'objectiu de facilitar una interpretació tècnica i objectiva de l'actual POUM, promoure la informació, el debat, la reflexió i els efectes del possible desplaçament d’aquest traçat.

Els serveis tècnics ja tenen enllestit l’informe, que s’inicia amb un repàs de l’evolució del planejament urbanístic en aquell àmbit, que al llarg dels anys s’ha anat modificant per afavorir una estructura viària coherent que permetés connectar de la millor manera possible els barris de la Font dels Capellans i Sagrada Família amb el barri de les Cots, així com els futurs creixements del sector est de la ciutat. El text fa un repàs de les adaptacions fetes pel planejament de 1997, la modificació del 2007 i també el POUM vigent, aprovat l’any 2017.

En l’informe s’estudien a fons tres propostes a l’entorn de la possibilitat d’alterar el traçat actual del carrer de Granollers, en el tram de connexió amb l’avinguda dels Països Catalans i vers el carrer de Rosa Sensat. L’objectiu és valorar i avaluar la possibilitat de modificar el traçat previst per evitar l’alteració dels límits de la residència.

L’informe considera que la continuïtat del carrer de Granollers amb el traçat que preveu el POUM (aprovat el 2017 amb el vot favorable de 22 dels 25 regidors de l’Ajuntament i 3 abstencions) respon adequadament a l’objectiu de donar coherència a l’estructura viària, així com al sistema d’equipaments i de zones verdes. Tal com es recorda a l’informe, el POUM té com a objectiu establir una estructura que permeti un relligat efectiu entre els barris de la Font i les Cots, i fer possible la correcta estructuració, millora i desenvolupament de les zones verdes i equipaments entre els dos barris. Aquest esquema permetrà l’ampliació de l’espai per a l’institut Guillem Catà i la continuïtat dels espais verds de la Font dels Capellans en direcció al camí dels Tovots. També es considera que la proposta millora l’accessibilitat a l'entorn de la residència i d’aquesta amb el barri.

L’informe estudia a fons les dues alternatives (mantenir el traçat actual del carrer Granollers vers l’avinguda, mantenint també el traçat del carrer Fra Jacint Coma i Galí; i suprimir el tram del carrer Granollers que suposa una alteració dels límits de la residència) però considera que no són les més adients per facilitar la connectivitat present i futura del sector i, sobretot, per l’interès general de la ciutat.

Les tres alternatives plantejades que inclou l’estudi  

Alternativa 0: Mantenir la proposta inclosa al POUM de perllongament del carrer de Granollers vers l’avinguda dels Països Catalans  

 • El POUM fixa el traçat del carrer de Granollers per permetre la bona connectivitat entre barris i l’ordenació global de futurs creixements de la ciutat .
 • L’estructura viària de futur dona continuïtat als carrers actuals de Granollers i de Fra Jacint Coma i Galí, amb la redefinició del traçat del carrer de Rosa Sensat.
 • S’estructura una zona verda entre la el carrer de Granollers i el de Fra Jacint Coma i Galí.
 • El nou Pla d’Actuació Urbanística Rosa Sensat preveu, amb la modificació del traçat d’aquest carrer, aspectes com l’ampliació de l’actual IES Guillem Catà i una nova configuració urbanística de tot aquell entorn.

Esquema viari AJM

Alternativa 1: manteniment del traçat actual del carrer Granollers fins a l’avinguda, mantenint la connexió prevista del carrer Fra Jacint Coma i Galí 

 •  Aquesta alternativa consisteix en alterar la modificació prevista al POUM del traçat del carrer de Granollers i deixar-lo com està actualment, evitant l’alteració de l’actual jardí de la residència.  
 • Amb aquesta solució queda alterada la continuïtat del carrer de Granollers amb el carrer de Rosa Sensat i es perd claredat en la continuïtat amb el barri de les Cots. A més, es considera del tot inadequada, pel que fa a una bona mobilitat, per la proximitat de les cruïlles de connexió entre l’avinguda dels Països Catalans, del carrer de Granollers i del de Fra Jacint Coma i Galí. 
 • L’informe afirma que no es pot acreditar que l’interès públic d’aquesta proposta de modificació per mantenir l’actual jardí de la residència sigui més gran que el de mantenir el traçat previst en el POUM, especialment quan l’afectació de la parcel·la de la residència queda compensada per la incorporació de nou sòl al jardí i de les mesures de millora que hi van associades.  

Esquema viari AJM

Alternativa 2: supressió del traçat del carrer Granollers entre la intersecció amb el carrer Font dels Capellans i l’avinguda, mantenint només la connexió del carrer Fra Jacint Coma i Galí 

 • El carrer de Granollers és el vial central i més estructurador de tot el barri de la Font dels Capellans.
 • La supressió de la connexió del carrer de Granollers amb l’avinguda dels Països Catalans comporta limitar la connexió rodada del barri de la Font dels Capellans a un sol carrer (Fra Jacint Coma i Galí). A més, la pèrdua de la continuïtat viària entre el carrer de Granollers amb el de Rosa Sensat limita molt la relació amb el barri de les Cots.  
 • El carrer de Concepció Piniella no és considera una alternativa al carrer de Granollers ja que és un carrer de només nou metres d’amplada (en front dels 14 del carrer Granollers), no és un vial estructural i no connecta amb el carrer de Rosa Sensat, amb la qual cosa no resol la relació amb el barri de les Cots. 
 • Finalment, cal tenir en compte que la connexió del carrer Granollers amb l’avinguda permet fer compatible el tancament del carrer de Fra Jacint Coma i Galí amb motiu del mercat setmanal de la Font. La supressió del carrer de Granollers comportaria dificultats de trànsit en els dies de mercat. 

Esquema viari AJM

Conclusions 

D’acord amb el conjunt de valoracions precedents de l’estructura viària, dels equipaments i dels espais lliures de la ciutat, l’estudi considera d’interès públic assolir una coherència de les estructures funcionals dels sistemes públics amb visió de futur, aspecte que el POUM de Manresa així contempla. La continuïtat del carrer de Granollers amb el traçat ara vigent respon a l’objectiu de donar coherència a l’estructura viària i a la dels sistemes públics de futur, amb independència dels ritmes d’execució d’aquests. Des del punt de vista de l’espai públic, les determinacions del POUM vigent tenen com a objectius fonamentals d’interès general donar continuïtat al traçat dels carrers per permetre un relligat efectiu entre els barris de la Font dels Capellans i les Cots i fer possible la correcta estructuració, millora i desenvolupament de les zones verdes i equipaments entre els dos barris que es concreten en la millora de l’espai per a l’Institut d’ensenyament Guillem Catà i la continuïtat dels espais verds de la Font dels Capellans en direcció al camí dels Tovots. Així mateix, es considera que es millora l’accessibilitat a l’entorn de la residència i d’aquesta amb el barri. 

En aquest sentit, es considera que l’interès públic necessari per justificar una modificació puntual del POUM per modificar o suprimir el tram de prolongació del carrer de Granollers vers l’Avinguda dels Països Catalans per no afectar els espais lliures privats de la residència no estarien prou acreditats davant de l’alteració de l’estructura viària que planteja el POUM amb coordinació amb els àmbits de reforma i creixement futur de la ciutat per aquest sectors est. 

Proposta de modificació dels espais lliures de la residència 

Tenint en compte que la prolongació del carrer de Granollers afecta una part dels espais lliures de la residència, l’Ajuntament i la Generalitat van determinar que aquests espais es compensarien amb l’addició d’una superfície equivalent 

L’Ajuntament ha plantejat millorar tot l’espai lliure de la residència, una bona part del quals fins ara presentava importants problemes d’accessibilitat a causa del fort desnivell existent. Per aquest motiu, ja ha iniciat un treball conjunt amb els responsables de l’equipament i el Casal de la Gent Gran per definir conjuntament l’aspecte que tindrà el nou jardí resultant. Igualment, i també amb la col·laboració de les entitats veïnals dels barris, planteja la nova ordenació de la nova zona verda adjacent. 

Imatge virtual AJM

Imatge virtual de la proposta d’ordenació general de l’àmbit d’acord el previst al POUM on, a banda dels espais lliures a l’entorn de la residència, es visualitza la formalització de la totalitat de l’Avinguda dels Països Catalans amb la seva amplada futura, la nova situació el carrer Rosa sensat, confrontat amb la prolongació del carrer Granollers, i on s’identifica també, part de la zona verda que des de la rotonda amb el carrer de Fra Coma i Galí, s’estendrà de futur fins al camí dels Tovots, com a part de l’estructura bàsica dels espais lliures dels futurs creixements al sector est. 

Imatge virtual AJM

Imatge virtual en detall de la proposta prèvia d’adequació dels espais exteriors de la residència, a partir de preveure dues plataformes planes, accessibles per a persones amb limitacions de mobilitat, que s’adapten a les preexistències i a la topografia existent, i que doten la residència de nous espais utilitzables plenament com a zones de lleure, esbarjo, trobada i repòs