La planta de tractament de residus que s’havia de començar a construir al parc ambiental de Bufalvent de Manresa l’any passat per tenir-la enllestida enguany o a començament de l’any que ve passa tot just ara per la fase d’exposició pública del projecte.

Quan es van fer les previsions no es va poder tenir en compte l’impacte de la pandèmia.

La Comissió executiva del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va aprovar inicialment, el dia 7 de maig, el projecte constructiu de la planta de tractament de residus municipals del Bages, fracció resta.

Ara ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i el projecte està en període d’exposició pública. S’hi poden presentar al·legacions fins al 25 de juny d’enguany.

Es tracta d’una instal·lació per minimitzar les tones de deixalles que es continuen en l’actualitat colgant a l’abocador quan podrien ser reciclades.

Fa 2 anys, l’Ajuntament va comunicar que la Generalitat havia posat sobre la taula una subvenció directa de 10,5 milions d’euros que havia de permetre començar les obres de la planta de tractament el primer trimestre del 2020 per tenir-les enllestides a final del 2021 o començament del 2022.

La infraestructura té l’objectiu de permetrà el màxim aprofitament i tractament correcte dels residus previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat de Bufalvent.

Compartirà instal·lacions

La instal·lació es construirà al sud-est de l’espai ocupat actualment per la Planta de Compostatge, amb la qual compartirà algunes instal·lacions com la bàscula de recepció, la bassa d’aigües pluvials i dipòsit d’aigües brutes.

Disposarà d’una plataforma de recepció descoberta i pavimentada amb una amplada superior a 21 metres per permetre la maniobra de camions.

A la nau de recepció se situaran les fosses d’emmagatzematge dels residus accessibles a la maquinària mòbil per facilitar tasques de neteja i manteniment i l’operació de càrrega a la trituradora de restes vegetals o a la trituradora de la fracció resta, en cas que s’avariï el sistema principal de càrrega mitjançant una plataforma mòbil amb sistema hidràulic i braços articulats.

A la nau de recepció se situaran contenidors per emmagatzemar materials preseleccionats (fusta, fèrrics, plàstics i altres).

El fossat, per tant, està dotat d’un braç articulat muntat sobre una plataforma mòbil que realitzarà la selecció prèvia de voluminosos i més alimentarà les trituradores específiques per a cada material.

Les naus de tractament biològic estaran cobertes però no tindran tancaments laterals.

En aquestes naus hi ha previst que hi hagi dos grups de sitges: de bioassecatge del rebuig i de bioestabilitzat de la matèria orgànica recuperada i compostatge de la fracció vegetal.

Totes les sitges seran de la mateixa amplada, 11,30 metres, però les sitges de bioassecatge tindran 45 metres de llarg i les sitges de bioestabilitzat en tindran seixanta metres.

Disposarà d’un separador magnètic i procés de bioassecatge

El disseny de la instal·lació de la nova planta preveu el processament eficaç de diversos tipus de materials -vegetal, orgànica, resta- en diferents quantitats d’entrada, composicions i graus de tractament, tant en la línia biològica com en la mecànica. Es dissenya, per tant, una Planta de Tractament de Residus Municipals versàtil, preparada per a les entrades de residus actuals i futures.

Es calcula que durant el procés funcioni amb una reducció de massa del 30% en l’etapa de bioassecatge, per l’efecte de la pèrdua d’aigua i de matèria orgànica. Els processos biològics (bioassecatge de la fracció resta, bioestabilització de la matèria orgànica i el tractament de l’aire a la zona de recepció), operaran de manera contínua 365 dies a l’any i 24 hores diàries. Aquells materials voluminosos que per les seves característiques o dimensions puguin espatllar l’equip de trituració -o entorpir els processos següents seran retirats i dipositats en el corresponent contenidor.

La fracció resta no separada es processarà en un equip d’obertura de bosses i trituració. Es preveu la instal·lació d’un separador magnètic que operarà sobre el material triturat. El material fèrric separat s’acumularà en un contenidor.

Cal recordar que inicialment s’havia previst el trasllat per carretera dels residus fins a la planta de tractament de Vacarisses, per retornar-los en condicions abans de ser dipositats a l’abocador de Bufalvent. Però es va descartar perquè la planta de tractament de residus de Vacarisses no tenia capacitat per tractar les deixalles del Consorci del Bages.