Els edificis del Centre Històric de Manresa majoritàriament no disposen d’ascensor. Davant d'aquesta realitat, el ple municipal va aprovar un programa d’identificació de construccions susceptibles d’implantació d’un ascensor que serveixi de base a la creació d'un programa d'ajut.

El fet que la majoria d'edificis plurifamiliars del barri vell de la ciutat no tinguin ascensor és un fre a l'hora de garantir als residents l’accessibilitat.

Davant d’aquesta realitat, es vol impulsar un programa municipal amb la finalitat principal d’identificar edificis en què sigui viable la implantació d’un ascensor mitjançant l’emissió d’un informe que ha de permetre obtenir les dades necessàries per poder desenvolupar un projecte tècnic. 

Les dades obtingudes amb aquest programa permetran dissenyar el programa d’ajut i foment a la implantació d’ascensors al Centre Històric, en benefici tant de la població resident que actualment no disposa d’ascensor per l’accés al seu habitatge, com per fomentar la rehabilitació d’habitatges actualment buits i que la manca d’accessibilitat amb ascensor en perjudica la seva posada al mercat.

El Pla Local d’Habitatge de Manresa per al període 2017-2022, aprovat pel Ple municipal, en data 15 de juny de 2017, preveu, com un dels seus objectius generals, fomentar la rehabilitació i condicionament d’habitatges públics i privats, amb un doble objectiu, el de la mobilització del parc vacant i el de millora de condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges envellit.