L’inventari de béns de l’Ajuntament de Manresa era de 174 milions d’euros el 31 de desembre del 2020, 4 milions menys que l’any anterior. La xifra actualitzada registra una baixada de 9 milions per l’adscripció dels teatres Kursaal i Conservatori a l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics, però també augmenta per altres operacions patrimonials.

Aquestes altres operacions, segons va explicar el regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, durant el darrer ple són la compra d’una parcel·la de Projectes Territorials del Bages (PTB), terrenys per a l’avinguda dels Països Catalans, finques de Galceran Andreu que encara no s’han traslladat al govern de la Generalitat, les accions venudes d’Aigües de Manresa en el procés per passar d’empresa municipal a plurimunicipal i finques aportades a la permuta de l’operació de l’Anònima.

37 milions d’euros en places i vials urbans

El total de 174 milions surt de sumar valors patrimonials que funcionen com a actius

L’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa ha de ser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon.

Correspon al ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari. En la darrera versió inclou en el béns de domini públic, parcs i jardins (13.763.562 euros), places i vials urbans (36.888.626 euros), vials no urbans (1.343.907 euros), altres béns d’ús públic (919.138 euros), immobles (76.914.445 euros), drets reals (490.570 euros), mobles (11.353.616 euros), drets de propietat immaterial (939.809 euros), immobles patrimonials ( 25.907.843 euros), drets reals patrimonials (4.064.988 euros), mobles patrimonials (15.586 euros), crèdits i drets de caràcter personal patrimonial (1.548.478 euros). En total, 174.150.573 euros.