L’octubre del 2018 es va elaborar un protocol de control de la població de coloms 2018-2021 en el que, entre d’altres qüestions, es defineix que les captures només es realitzaran en casos en què es constati una concentració superior a la mitjana o que es generin molèsties i problemes d’insalubritat a la població.

Aquest protocol està previst per un període de tres anys, després del qual es preveu fer una avaluació del mateix (finals del 2021) i variar segons els resultats observats.

El març del 2019 es va iniciar el projecte amb una empresa externa per una gestió integrada de les espècies plaga i invasores en l’àmbit urbà (aus autòctones i exòtiques).

La metodologia d’actuació es fonamenta en treballar la percepció i valoració ciutadana de les espècies plaga de la ciutat, mitjançant atenció directa a la ciutadania; gestionar totes les espècies plaga i invasores de la ciutat, i promocionar les autòctones i actuar directament sobre els recursos alimentaris, els llocs on dormen i les zones de descans.

El 2019 es van fer 172 actuacions. Un 50% de les actuacions d’atenció directa a la ciutadania, un 43% de captura i un 11% de cens.

Punts d’alimentació i descans

Es van detectar diversos punts d’alimentació i llocs on dormen sobre els quals es va intervenir. Les captures realitzades es van dur a terme en 4 indrets conflictius.

El 2020 es van fer 338 actuacions, un 37% d’atenció directa a la ciutadania, un 32,2% de captura, un 25,7% de cens i un 5% de protecció d’edificis. Es van detectar 31 punts d’alimentació i 13 llocs on dormen .

Les captures es van fer seguint un pla correctiu i preventiu. L’objectiu d’aquestes és la dissipació i reducció d’aquelles colònies de coloms que s’han establert en diferents punts de la ciutat i que generen gran quantitat de molèsties, i sempre estan complementades amb actuacions sobre els punts on tenen els nius i sobre els punts d’alimentació. Durant el 2020 es van fer 125 actuacions.

Aquest 2021 és el tercer any del projecte durant el qual s’ha continuat amb la mateixa metodologia de treball, però tenint en compte els resultats obtinguts anteriorment s’ha considerat que cal incidir més intensament en els punts d’alimentació, i intervenir amb les persones que els alimenten i en els llocs on dormen, en els que caldrà augmentar la intensitat en els requeriments als propietaris per l’aplicació de mesures en els edificis, sobretot abandonats. Durant aquests mesos de l’any s’han dut a terme 80 actuacions. S’han iniciat les actuacions sobre els punt d’alimentació i les persones alimentadores amb el repartiment de 200 cartes i tríptics informatius.

Cartells informatius

Així mateix, s’han col·locat cartells informatius sobre la prohibició d’alimentar animals en tres indrets i properament se’n farà una distribució més àmplia.

També s’ha intervingut i fet el tancament d’un important punt on dormen i s’estan realitzant gestions per actuar en altres.

A finals d’any està previst fer un nou estudi per determinar el nombre, densitat i distribució i així comparar amb l’estudi anterior i avaluar si el protocol aplicat i mètode emprat durant aquests anys ha donat els resultats previstos i adaptar-los si cal.

L’any 2019 l’Ajuntament de Manresa va prescindir dels remolcs gàbia amb els quals es capturaven coloms per reduir la població d’aus. Durant el 2020 i els primers cinc mesos d’enguany s’han realitzat un total de 418 actuacions, s’han recollit 140 queixes ciutadanes i se n’han capturat 1.152.

L’any 2020 es van rebre 90 queixes ciutadanes que van suposar un total de 125 actuacions, ja que en algunes d’elles s’hi va intervenir més d’una vegada.

Durant els primers cinc mesos d’enguany s’han rebut 50 queixes ciutadanes i 80 actuacions.

El setembre del 2017, l’Ajuntament va aturar les captures massives de coloms amb remolcs gàbia després de les protestes en contra per considerar-lo un mètode cruel i inacceptable. Les aus eren atretes amb menjar i quedaven confinades a dins. Els detractors del sistema deien que a vegades morien de gana i set mentre que l’Ajuntament ho negava.

De gener a setembre l’Ajuntament va registrar 20 queixes. D’octubre a desembre, quan ja no es feien captures, 22 en quatre mesos, la meitat de temps.

Enguany s’ha de fer una avaluació del protocol

L’octubre del 2018 van tornar a funcionar els remolcs i van ser objecte de sabotatge fins que el febrer del 2019 l’Ajuntament va decidir retirar-los definitivament.

L’Ajuntament va renunciar primer a les captures massives amb xarxes en espais públics i després a fer servir remolcs gàbia, però no a les captures puntuals.

Abans d’aplicar el sistema actual de control que es basa en la pedagogia i actuar sobre els recursos alimentaris i les zones on dormen i descansen, a Manresa, en un sol any -el 2016- es van capturar 2.643 coloms. El 2020 van ser 613 aus en onze punts. Aquest mes de juny hi havia instal·lades gàbies de captura en quatre indrets conflictius i se n’havien capturat 539 exemplars. Com s’ha dit 1.152 en any i mig.

Sumats els 429 coloms capturats el 2019 són 1.581 coloms en dos anys i mig. Es tracta d’una quantitat significativa de coloms eliminats. L’Ajuntament subratlla que les captures només es fan en moments puntuals i en llocs conflictius

«Aquest 2021 tancarem el primer cicle amb aquest nou mètode»

La regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, ha explicat que «aquest 2021 tancarem el primer cicle amb aquest nou mètode, que té molt més en compte l’animal i que està desenvolupat per una empresa referent en la gestió de coloms a través d’una regulació equilibrada i natural»

Malgrat això, Tarragó afirma que «de vegades els coloms s’acumulen en massa en llocs concrets, generant brutícia i molt malestar a la ciutadania que ho pateix. És en aquestes ocasions puntuals quan no hi ha cap més solució que fer una captura. En tot cas, però, estem dedicant moltíssims esforços a donar informació i identificar llocs conflictius i aquelles persones que els alimenten».

Per encàrrec municipal, el 2018 es va elaborar un estudi amb l’objectiu de determinar el nombre, la distribució i la densitat de coloms a la ciutat de Manresa, en el que va concloure que la població estimada de coloms era de 3.672-4.760 exemplars, assolint densitats estimades de 663-860 coloms/km2 al nucli urbà.