L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria perquè les famílies monoparentals puguin sol·licitar un ajut per al pagament de l’IBI. La finalitat d’aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals i, a més, equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de monoparentals . El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de desembre de 2021.

Podran sol·licitar l’ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També aquelles que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar, mitjançant l’aportació del contracte, que assumeixen el cost de l’Impost sobre béns immobles. 

La quantia de l’ajuda anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i l’ajut pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

El programa té una dotació inicial de 20.000 euros.

Les instàncies es presentaran al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16). L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 fins a 14 h.

La documentació per a fer la sol·licitud:

Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental.

Autorització a l’Ajuntament de Manresa d’accedir a les dades d’altres administracions públiques (administració d’hisenda, seguretat social, etc.) amb la finalitat de poder comprovar el compliment dels requisits econòmics.

El programa d’ajudes a famílies monoparentals va ser aprovat per Resolució el dia 24 d’octubre de 2019.