La Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Reglament de funcionament de la bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa. L’Oficina Antifrau valora positivament el reglament perquè "els instruments orientats a reforçar el compliment normatiu i la integritat institucional són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció". En aquest marc, les consideracions que expressa són essencialment observacions de caràcter tècnic i també reflexions sobre algunes previsions del projecte de Reglament que podrien no resultar suficientment clares, des del seu punt de vista.

L'Ajuntament valora com una aportació les al·legacions i de l'entesa sorgeix un redactat que especifica que "la persona que comunica l’alerta podrà decidir revelar la seva identitat o mantenir-se en l’anonimat. Tant en un com en altre cas, l’Ajuntament garantirà la seva confidencialitat. Cas que en l’exercici de la seva funció jurisdiccional, els Jutjats o tribunals reclamessin la seva identificació, si la persona alertadora hagués informat de la seva identitat, la dada serà cedida a requeriment formal de l’autoritat judicial. La persona serà informada degudament d’aquesta circumstància".

També s'aclareix que "les consultes o dilemes ètics efectuades a la Bústia ètica i de bon govern en cap cas comporten l'inici d'un procediment administratiu". I que "no s’admetran les comunicacions fetes amb mala fe o abús de dret". La nova bústia ètica de Manresa es troba en fase d’al·legacions i un cop aprovada definitivament permetrà denunciar anònimament irregularitats comeses per l’Ajuntament de Manresa i el seu sector públic, empreses municipals i concessions.

Segons la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Massana, es tractarà d’un canal de comunicació «fàcil, accessible i segur que permetrà a qualsevol persona fer alertes de forma anònima i amb garanties de confidencialitat sobre possibles males pràctiques o conductes irregulars».