L'Ajuntament de Manresa ha decidit aplicar un recàrrec del 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que s’aplicarà als rebuts dels habitatges de propietaris que en tinguin tres o més de desocupats durant més de 2 anys. Perquè es cobri l'increment s'han de donar un seguit de circumstàncies:

 • L'amo ha de tenir tres o més pisos buits durant més de 2 anys.
 • Són causes justificades de desocupació de l’habitatge el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població, el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, que l’habitatge es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així s’acrediti.
 • Per a iniciar el procediment per a la declaració municipal d’immoble desocupat amb caràcter permanent, es considerarà indici de la desocupació permanent la informació proporcionada pel padró municipal d’habitants, en concret, que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada per un període de dos anys o més, tenint en compte que es considerarà com a no empadronament els “empadronaments de persones sense acreditació de la titularitat de l'habitatge”.
 • Per a la resolució del procediment per a la declaració municipal d’immoble desocupat amb caràcter permanent, seran considerats indicis de la desocupació permanent:
 • Consum d’aigua: que l’habitatge no tingui contracte d’aigua en vigor i, en cas de tenir-ne, que no hi hagi consums significatius i continuats, tenint en compte que es considerarà com a consum mínim d’una persona 5 metres cúbics al trimestre.
 • Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble.
 • Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes les funcions d'inspecció en aquesta matèria i dels agents de l'autoritat en general.
 • La inscripció de l’habitatge al “Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant” de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
 • Abans de la imposició del recàrrec, l’Ajuntament tramitarà el procediment per a la declaració municipal d’immoble desocupat amb caràcter permanent. El procediment s’iniciarà mitjançant una resolució que contingui els indicis de la desocupació.
 • En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, l’interessat podrà formular les al·legacions i aportar les proves que estimi oportunes, particularment en relació amb l’existència d’alguna de les causes justificades de desocupació.
 • El procediment finalitzarà mitjançant una resolució que declararà, si s’escau, la desocupació permanent de l’immoble, un cop valorades les al·legacions formulades per l’interessat.
 • Les liquidacions corresponents a l’alta en el padró es notificaran individualment, i les successives es notificaran col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 102.3 de la Llei General Tributària.
 • El procediment per a l’elaboració del padró i el règim d’ingrés de la liquidació del recàrrec es regula a l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
 • La declaració d’immoble desocupat amb caràcter permanent podrà ser objecte d’impugnació per part dels interessats, d’acord amb el règim d’impugnació d’actes establert a la normativa de règim local.