Davant l'augment del preu de la llum i de missatges apocalíptics que alerten d'una gran apagada mundial, cada vegada hi ha més gent que es planteja instal·lar un sistema d'autoabastiment elèctric a l'habitatge particular, com per exemple plaques solars. I és aquí on sorgeix el dubte: Manresa es troba en un bon lloc per treure profit de l'energia solar? On podria instal·lar les plaques fotovoltaiques?

L'Ajuntament de Manresa va editar fa uns mesos una guia per incentivar la instal·lació d'aquest tipus de sistemes energètics. Sota el títol 'La fotovoltaica a Manresa, generar energia solar a casa teva és ara molt més fàcil!', el document té com a objectiu donar a conèixer a la població que l'actual normativa ha simplificat els tràmits i ha agilitzat els terminis per poder instal·lar plaques, i pretén també fer difusió dels seus beneficis ambientals i econòmics. La guia està adreçada principalment a habitatges particulars, però també és útil per a empreses i equipaments.

El consistori assegura que sí, que Manresa és una de les ciutats catalanes propícies per a la instal·lació de plaques solars per la irradiació global que rep (entre 14,5 i 15 MJ/m2 dia*), i fa notar que hi ha cinc beneficis per a qui opti per aquesta font d'energia:

 1. Retorn de la inversió inferior als 10 anys
 2. Vida útil de la instal·lació: + de 25 anys
 3. Bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
 4. Bonificació del 30% de l’Impost sobre Béns Immobles durant dos anys (IBI).
 5. Independència respecte de les possibles pujades del cost de l’energia

Quin és l'estalvi?

L’orientació del terrat o de la teulada, les ombres que es puguin rebre d’altres edificis, la climatologia de la ciutat o el consum energètic que es faci poden influir en el rendiment de la fotovoltaica. Amb tot, en una instal·lació estàndard, es calcula que l’estalvi respecte de l’energia fòssil se situa entorn dels 350 euros anuals, segons l'Ajuntament de Manresa.

On puc instal·lar plaques solars i per a quin ús?

El consistori afirma que les plaques fotovoltaiques es poden instal·lar en qualsevol tipus d'edifici. A la capital del Bages predominen les construccions plurifamiliar. En aquests edificis, podem posar plaques a la teulada, que compartirem i gestionarem entre tots els veïns. La tramitació és molt senzilla: només cal que ens posem d’acord i ho comuniquem a l’Ajuntament.

Cal tenir en compte aquests requisits:

 • En cobertes planes, terrats i jardins privats: Cal garantir la integració de les plaques a l’edifici.
 • A cobertes inclinades: Les plaques han de tenir la mateixa inclinació de la coberta i han de ser ortogonals a la façana. Excepcionalment, es permet una inclinació de fins a 50º si ho justifica el millor rendiment energètic i la seva integració.
 • A la façana: Només excepcionalment si es garanteix la seva integració a l’edifici.
 • En edificis de valor patrimonial inclosos al Catàleg de Patrimoni: Cal justificar que l’edifici no quedarà afectat i la seva compatibilitat amb el que determini la fitxa de patrimoni (vegeu-ho en aquest enllaç).
 • En edificacions que es troben en sòl no urbanitzable cal garantir la integració paisatgística: Com a criteris generals, es considera de menor impacte la instal·lació de plaques en les següents situacions: a les cobertes dels edificis auxiliars (coberts i altres), enlloc de situar-les a l’edificació principal. I amb les mateixes condicions d’implantació que en els altres tipus de sòl. Al terra, properes a edificis existents. En terrats, en situació de mínima visibilitat des de l’exterior. Escollir les ubicacions de les plaques on tinguin una menor visibilitat des de punts elevats, de camins i/o carreteres. Com a criteris generals, es considera de menor impacte la instal·lació de plaques a les cobertes del edificis auxiliars enfront de situar-les a l’edifici principal.

La tramitació és senzilla

Després que el Govern de l’Estat espanyol eliminés l’anomenat impost del sol – que gravava l’autoconsum– la Generalitat de Catalunya va aprovar l’any passat el decret que ha permès eliminar els obstacles que impedien el foment de les energies renovables, així com simplificar els tràmits i agilitzar els terminis. En la majoria dels casos, es pot fer a través d’una comunicada de les obres a l’Ajuntament. En el cas que l’edifici es trobi al Catàleg de Patrimoni o se situï en sòl no urbanitzable, caldrà demanar una llicència d’obra menor. Qualsevol instal·lador elèctric ens les podrà col·locar. A més, hi ha empreses especialitzades que també s’encarreguen de fer els tràmits burocràtics.

Documentació que cal aportar en la majoria de casos:

 • Sol·licitud signada de la persona interessada
 • Projecte signat per un tècnic competent i pel promotor
 • Nomenament (assumeix) del tècnic director de l’execució de la instal·lació
 • Plànol de l’emplaçament amb relació a la xarxa viària i les seves condicions, indicatiu de les necessàries instal·lacions auxiliars (només si cal ocupar la via pública)
 • Breu memòria explicativa de la integració de les plaques amb relació a l’edifici, amb fotografies de l’àmbit d’implantació
 • Acord de la comunitat de veïns

Més informació i tràmit on-line en aquest enllaç.

Hi ha moltes empreses que poden fer la instal·lació fotovoltaica. El Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès disposa d’un llistat d’empreses acreditades.