Jordi Mora, l'actual cap de la Policia Local de Manresa, es jubilarà a principi de l'any vinent i l'Ajuntament de Manresa ja ha començat a buscar-li substitut. Des d'aquest divendres, 19 de novembre, i fins al 20 de desembre, el consistori ha obert el període per presentar candidatura a aquest càrrec.

Nascut el 1957,  Mora es va convertir en cap de la policia de Manresa l'any 2012, quan va substituir Alfons Sánchez. Fins aleshores havia estat el sots-cap del cos.

Paral·lelament a la substitució del cap, la Policia Local de Manresa té actualment oberta una altra convocatòria per incorporar sis places d'agent. S'hi han presentat 447 persones, 106 de les quals són dones.

Requisits per ser cap de la Policia Local de Manresa

La convocatòria oberta per l'Ajuntament és oberta a persones amb la ciutadania espanyola, que hagin complert 18 anys i no passin de l’edat forçosa de jubilació. No poden haver estat condemnats per cap delicte, ni estar inhabilitats per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Han d'estar en possessió del títol d’enginyer tècnic o enginyera tècnica, de diplomat universitari o diplomada universitària de primer cicle, d’arquitecte tècnic o arquitecte tècnica, o un altre equivalent o superior; estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B; no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria; compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada; i satisfer els drets d’examen.