La clatellada judicial més gran rebuda mai per l’Ajuntament de Manresa en matèria urbanística s’enfila encara més amb els 3,6 milions d’euros que el jutge ha establert i que s’han de sumar als 11,1 milions d’euros ja pagats per l’expropiació d’un solar de les Saleses, al barri de les Escodines.

En total, més de 14,7 milions d’euros per la propietat d’aquest espai, on hi ha actualment horts urbans, a l’espera de jugar un paper rellevant urbanísticament en el futur vinculat a un pla de millora urbana que permetrà obrir un nou carrer al barri de les Escodines.

No eren 3,6 milions el que esperava l’Ajuntament, que en diverses ocasions havia estimat en uns 1,5 milions d’euros els diners que caldria sumar en concepte d’interessos de demora als 11,1 milions que el jutge va dictaminar que era el valor del terreny.

Tres milions sis-cents mil euros és més del doble del que s’havia previst inicialment i suposa una nova clatellada.

Si el valor del terreny -situat al carrer Saleses número 9, entre els darreres de les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig- ja va ser molt controvertit perquè li suposava a l’Ajuntament pagar una morterada, el preu dels interessos puja també una milionada.

El pronunciament judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que sentencia l’Ajuntament de Manresa a pagar 11,1 milions d’euros per un solar de 5.200 metres quadrats situat en un marge de les Escodines amb un desnivell pronunciat afirma que els interessos de l’operació van començar a comptar el 31 de juliol del 2007 i no pararan d’engruixir-se fins que es faci efectiva la quantitat.

Interessos que segons els amos del terreny eren, el 31 de març del 2013, de 2,8 milions i continuen creixent. Això suposa que als 11,1 milions cal sumar-hi una quantitat que fa enfilar encara més la factura final. En aquell moment, la sentència deia que els amos -Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas- demanaven que l’Ajuntament fos condemnat a pagar el preu just de la finca més els interessos meritats per l’endarreriment en el pagament del preu just.

El jutge del TSJC va dir que els interessos de demora s’acreditaven des de la presentació del full d’apreuament i constava en l’expedient administratiu que l’escrit de sol·licitud d’expropiació presentat al registre de l’Ajuntament era del 31 de juliol del 2007. El full acompanyava la valoració de la finca i el jutge va considerar que «hem d’estimar la petició formulada pels actors-propietaris» sobre el fet que els interessos han d’anar referits a la data del 31 de juliol d’aquell any.

Els moments clau de l’operació

Quinze anys de males notícies per a l’Ajuntament:

-El 21 de juliol del 2006, Jordi Ramentol Garcia-Milà, actuant aleshores en nom de Béns i Patrimonis Olesans SL, va presentar a l’Ajuntament un escrit advertint de la voluntat d’iniciar, per ministeri de la llei (el dret dels afectats urbanísticament a exigir que siguin expropiats després de 5 anys sense que l’Administració hagi mogut fitxa), un expedient d’expropiació forçosa amb relació a la finca de 5.200 m2 situada al carrer de les Saleses número 9 de Manresa.

-A l’advertiment el va seguir la presentació, un any més tard, el 31 de juliol del 2007, d’un càlcul amb el valor de la finca. L’expedient administratiu va concloure amb la determinació del preu just per part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Barcelona, de data 18 de juliol del 2008, per valor d’1.228.263 euros.

-Tant els propietaris expropiats com l’Ajuntament van presentar sengles recursos al TSJC.

-El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència el 8 de febrer del 2011 en què declarava la procedència de l’expropiació i desestimava el recurs de l’Ajuntament. Va estimar parcialment el recurs dels propietaris, que va anul·lar la valoració anterior, i va marcar que el preu just de la finca expropiada havia de ser d’11.117.406 euros més interessos.

-L’Ajuntament va presentar al Tribunal Suprem recurs de cassació i confiava que rebaixés el preu de l’expropiació.

-El 8 de juny del 2011, l’Ajuntament va ordenar el pagament a favor dels expropiats de l’import corresponent al que considerava que valia el solar: 347.529 euros.

-Els propietaris expropiats van sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 15 d’abril del 2013, l’execució provisional de la sentència.

-Els propietaris van sol·licitar el pagament del diferencial del preu just (10.769.876 euros) en 4 anys juntament amb els interessos legals fins al 31 de març del 2013 (2.760.609 euros), a més dels interessos que es continuessin meritant.

-L’Ajuntament va presentar un escrit d’oposició i oferia la possibilitat de pagar-ho en 7 anys. Així mateix es manifestava la no conformitat de l’Ajuntament amb la concreció dels interessos.

-L’Ajuntament i els amos del solar van acordar formalitzar un conveni de transacció judicial per al pagament de l’expropiació, que el ple va aprovar el juliol del 2013.

-El 28 de gener del 2014 el Suprem va confirmar la sentència del TSJC i va desestimar el recurs de cassació.

-El novembre del 2015, el TSJC va sentenciar a favor de l’Ajuntament en un plet per decidir qui tenia el domini de la finca expropiada mentre no es pagava tot el preu, i així va aflorar públicament la sentència del Suprem.

-El desembre del 2018, l’equip de govern va afirmar en la presentació del pressupost del 2019 que l’Ajuntament treballava amb la hipòtesi que els interessos de l’expropiació equivaldrien, aproximadament, al pagament d’una anualitat, uns 1,5 milions.

-El 30 d’abril del 2020 , el ple de l’Ajuntament va aprovar l’atorgament de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines dels terrenys situats al carrer de les Saleses número 9 i 10 per utilitzar-los com a horts urbans per part dels veïns.

-El 2020, l’Ajuntament paga la darrera quota del principal de l’expropiació del terreny, 1,5 milions d’euros.

-El 2020, l’Ajuntament situa al pressupost municipal del 2021 1,5 milions per pagar els interessos mentre negociava amb els propietaris l’import definitiu.