Dels 101 milions d’euros del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2022, 62,4 es preveuen ingressar per impostos i taxes, 2.800.991 euros més que l’any passat.

Enguany, el 61,8% del pressupost es calcula que s’ingressarà via tributs directes dels ciutadans i cessions de l’Estat.

En impostos directes (IBI, vehicles, plusvàlues i activitats econòmiques) el pressupost preveu que arribaran a les arques municipals 41,6 milions d’euros; en impostos indirectes (construccions i obres, i la cessió de l’Estat de la part corresponent d’IVA o de l’impost sobre begudes alcohòliques) 3,8 milions, i en taxes i preus públics 16,9 milions.

Aquestes quantitats són gairebé dos milions d’euros superiors en impostos directes en relació amb l’any anterior, quan van ser 39,6 milions; 96.570 euros més en impostos indirectes en relació amb els 3,68 milions del 2021, i 714.734 euros més en taxes i preus públics en relació amb els 16,2 milions de l’any passat.

Ordenances i pressupost

Un aspecte a tenir en compte és la diferència en el volum dels tributs comptabilitzats per les ordenances fiscals i el pressupost.

Així, mentre en la presentació de les ordenances fiscals es va anunciar un increment mitjà del 2,5% equivalent a 975.000 euros pel que fa als tributs municipals, el pressupost preveu un augment de 2,8 milions.

La causa és que en el pressupost es preveuen altres conceptes a banda dels que estan inclosos en les ordenances fiscals.

Per posar un exemple, en el capítol 2 (impostos indirectes) hi ha l’ICIO (inclòs dins ordenances), però comptabilitza també la cessió de l’IVA per part de l’Estat o la cessió de l’impost sobre begudes alcohòliques, també per part de l’estat.

Per tant, no es pot comparar la previsió d’impostos i taxes de les ordenances amb la previsió del pressupost perquè el pressupost inclou més coses.

Les ordenances fiscals municipals per al 2022 estableixen un increment dels impostos i taxes del 2,5%. En el cas de la brossa a les llars augmentarà el 4% i per al comerç, el 6%. L’equip de govern d’ERC i JxM va acordar aquests increments després de la congelació de l’any passat en el context de l’epidèmia de covid-19.

L’IIBI creix de mitjana el 2,5%. Com a novetat hi ha el recàrrec del 50% als rebuts dels habitatges de propietaris que en tinguin tres o més desocupats de manera permanent.

Pel que fa a l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, el tipus impositiu passa del 15,49% al 16,87%, lluny del topall del 30%. La taxa d’escombraria domèstica passa de 120 a 125 euros (el 4,1%) i en el cas dels establiments i comerços l’increment serà del 6%.

Demana 550.000 euros més a les entitats financeres

L’equip de govern d’ERC i JxM de l’Ajuntament de Manresa demanarà enguany 8.150.000 euros als bancs, el que suposa 550.000 més dels 7.600.000 euros de l’any passat. Això implica un augment percentual del 7,24% més de crèdit.

Les despeses financeres baixaran un 40% per la reducció del pagament d’interessos, tot i que els passius financers augmenten un 8,37%, percentatge que correspon a 654.573 euros, perquè creix l’endeutament per fer front a les inversions programades.

Per limitar aquest endeutament es preveu finançar algunes inversions amb 1,5 milions d’euros de recursos ordinaris.