L'Ajuntament de Manresa va dur a aprovació al ple municipal la modificació de l'impost de plusvàlua que li fa perdre milions d'euros, ja que els afectats per una transmissió patrimonial no l'han d'abonar si no hi ha increment de valor.

Més de mil recursos ha rebut fins ara l’Ajuntament de Manresa de persones que estan en contra de l’impost de plusvàlua que els han cobrat. En el cas de l'Ajuntament de Manresa posa en risc 3 milions d'euros d'ingressos enguany.

La modificació es produeix a causa de la sentència Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua. 

La sentència estableix que els ajuntaments que tinguin establert l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana hauran de modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del reial decret llei, les seves respectives ordenances fiscals per a adequar-les.

El Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria de l'Ajuntament ha elaborat el projecte de modificació de l’ordenança.

No estaran subjectes a pagar l'impost de transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.