El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar amb 22 vots a favor (ERC, JxM, PSC i Ciutadans) i tres abstencions (Fem) la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa per facilitar l’execució de vials de connexió amb la C-55 de manera independent al desenvolupament sencer del Pla Parcial Comtals 2.

Segons afirma el dictamen aprovat d'aquesta forma es facilita la materialització d’aquesta infraestructura.

La modificació no afecta al sistema d’espais lliures, ni de zones verdes ni d’equipaments esportius, com tampoc comporta un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial ni de la intensitat dels usos. Tampoc suposa una transformació dels usos existents.

Únicament proposa un ajust de les condicions d’ordenació de la delimitació del sistema viari del sector amb el criteri de facilitar l’execució de les connexions amb la C-55.

Segons recull la modificació proposada, les velocitats de desenvolupament dels subsectors que originàriament formaven el Pla Parcial dels Comtals no són les mateixes. Mentre que el subsector 1 (actual Pla Parcial Comtals 1) ja ha estat executat parcialment, el subsector 2 (actual Pla Parcial Comtals 2) no ha iniciat encara la seva urbanització.

L’execució dels accessos des de la C-55 al Pla Parcial Comtals 1, de la manera en què estan detallats al projecte d’urbanització, requereixen el pas per part dels sòls del Pla Parcial Comtals 2, execució que actualment queda compromesa al desenvolupament d’aquest últim.