L’Ajuntament de Manresa ha convocat proves selectives per cobrir una plaça de coordinador general amb tasques de gerent. El període de presentació de sol·licituds finalitza el dijous 14 d’abril.

Les persones aspirants han de tenir titulació requerida per accedir al grup de classificació A, subgrup A1 del personal funcionari (títol universitari de Grau, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent), no estar afectat per motius d’incompatibilitat i acreditar experiència de 4 anys en el sector públic o 6 anys en el privat.