L’arquitecte manresà de 44 anys Mateu Baylina Torreano comanda des del mes de març la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum) amb l’objectiu de tornar-la a convertir en el braç executor de la política pública d’habitatge, després de quedar al caire de la fallida per la gran promoció d’habitatge públic del carrer Montserrat de les Escodines, amb un endeutament que va arribar als 23 milions d’euros. Una part del deute encara s’arrossega.

Postgrau en Rehabilitació, té una sòlida experiència en el camp de l’habitatge. Els darrers anys ha ocupat el càrrec de gerent de Promocions, Projectes i Sostenibilitat de la Delegació territorial de Catalunya i Balears de la Immobiliària Metrovacesa, i anteriorment havia ocupat el càrrec de director de projectes de construcció i cap de projectes d’obres i edificació en altres empreses.

Quina era la situació de Forum al març quan va assumir-ne el comandament?

La d’una empresa organitzada i controlada, però també empetitida i limitada, perquè els anys anteriors s’havia reduït molt el personal i el servei que podia donar a la ciutat era menor del que havia pogut donar amb anterioritat. Però, el primer que cal dir és que Forum fa moltíssima feina. L’any passat va fer 20.000 atencions i va gestionar més de dos mil ajuts.

Quins objectius es planteja?

Intentar créixer, agafar múscul i que assumeixi els reptes que assumia fa anys i tornar a ser un instrument d’execució de les polítiques públiques, tant de desenvolupament de sòl com d’habitatge, de la ciutat. Que tingui la capacitat de mobilitzar aquest sòl públic i tornar a ser el motor de les actuacions de promoció pública de la ciutat. Ja hi havia una previsió de progressió de creixement i l’últim any Forum ha incorporat tres persones.

Què cal fer per assolir aquestes fites?

Reactivar-nos i dotar-nos per tornar a tenir la capacitat de liderar aquest desenvolupament, aquestes promocions de nou habitatge, sobretot al Centre Històric, perquè crec fermament que Forum ha de tenir un paper molt important al Centre Històric, però sense perdre de vista els objectius fundacionals de l’empresa, que són la revitalització, la rehabilitació i la transformació. Forum ha de prendre la iniciativa i assumir el repte de dinamitzar el Centre Històric a partir de la iniciativa pública, perquè és un àmbit on és complexa la inversió privada. 

Què necessita perquè això sigui possible?

Forum en els últims anys, amb l’aplicació del pla de viabilitat que es va publicar del 2014 al 2022, ha fet possible sostenir la situació de liquiditat de l’empresa i no es preveuen tensions de tresoreria a curt ni mig termini. Cal preveure que Forum obtingui algun recurs nou no només en dotació econòmica sinó algun servei per aconseguir l’estabilitat econòmica i financera a llar termini. Forum ha de tornar a tenir independència de gestió. Cal tenir en compte que és una empresa que torna cada any més d’un milió d’euros en crèdits hipotecaris i no ha fallat cap any. Es compleix un programa que està totalment establert.

Sent una empresa municipal què és el que demaneu a l’Ajuntament?

Que hi hagi més recursos i operativitat per tal de créixer. El Pla de viabilitat 2014-2022 era de mínims per mantenir els serveis que hi havien, i el que volem és oferir més serveis que voldran dir més ingressos i ampliació de plantilla.

Què fa Forum ara mateix?

Té tres branques. Una és l’oficina local de l’habitatge, que es dedica a gestionar els ajuts que estableix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a part d’ajuts de rehabilitació en col·laboració amb la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament. Aquest és el tema de gestió d’ajuts i inscripció a la borsa d’habitatge. A banda hi ha una àrea tècnica que es dedica a gestionar el parc d’habitatge, tant el propi com el que ens ve cedit per l’Ajuntament i, finalment, hi ha la part dels aparcaments. Dos d’ells són propietat de Forum, Centre Històric i Quatre Cantons, i hi ha un tercer, el de Puigmercadal, que és propietat de l’Ajuntament i nosaltres som gestors en quant a l’explotació.

I què li agradaria fer?

Volem ser capaços de desenvolupar sòl, de fer noves promocions, de dinamitzar amb col·laboracions publiques i privades, perquè algun privat més també s’atreveixi i entomi el repte d’invertir al Centre Històric. Com que la inversió privada té molts dubtes amb el Centre Històric, nosaltres hem d’abanderar amb l’Ajuntament aquesta transformació.

Com es canvia el Centre Històric?

Entre tots. Hem d’intentar que els habitatges d’alguna manera siguin diferents, diversificar la població i heterogeneïtzar. Fer una promoció nova al Centre Històric implica estudiar on es situa per si arran d’ella, per exemple, es pot facilitar l’accés posant un ascensor que sigui compartit i pugui dinamitzar altres habitatges o analitzar si pot generar espais de convivència no només del propi edifici nou. Crec que és molt important intentar fer habitatge de protecció de venda i de lloguer.

En relació a altres ciutats mitjanes, Manresa en quina situació es troba pel que fa a l’habitatge?

Manresa té necessitat d’habitatge, però no es troba en una situació diferent que altres municipis similars. Veig que a vegades ens fustiguem sense raó. Al Centre Històric hi ha molt habitatge petit i la demanda no és d’habitatge petit. Hem de ser capaços de potenciar promocions amb habitatges més grans. També trobaríem empreses municipals d’habitatge que han adquirit sòl com nosaltres i que tenen una capacitat de promoció molt limitada. Com en altres llocs, hem d’animar la gent a que no tingui un pis buit, perquè corren molts riscos de degradació i d’ocupació irregular, i que aprofitar els ajuts públics que hi ha i la gestió que nosaltres en podem fer.

Perquè ha volgut fer el pas de l’empresa privada a la pública?

Portava 22 anys treballant fora i he aprofitat l’oportunitat de treballar a la meva ciutat per a la meva ciutat. Això té molt valor per a mi i per a la meva família. 

Què li agradaria deixar fet quan plegui d’aquesta feina?

M’agradaria deixar Forum amb els mateixos valors que a la seva fundació. Que la gent entengui que és una empresa que és capaç de revitalitzar, rehabilitar i tenir iniciativa per deixar empremta. Una eina d’execució de polítiques públiques amb capacitat de lideratge. M’agradaria que les tipologies d’habitatge protegit fossin diferents, proposar noves edificacions de valor. La intenció és reactivar Forum perquè és reconegui com una eina de revitalització. Estem treballant en nous objectius per dotar la ciutat d’un major parc d’habitatge.