El ple municipal va aprovar el Pla Especial Urbanístic de definició i concreció de les condicions d’ordenació i edificació de l’estació de tractament d’aigua potable dels dipòsits nous de Manresa.

L’objectiu principal del Pla Especial és l’adaptació de l’índex d’edificabilitat per adequar-lo a les necessitats d’implementar noves construccions dedicades al tractament per la potabilització de les aigües, i a l’ampliació dels serveis.

Es preveu el trasllat de la carpa-magatzem i del mòdul de recepció a l’interior del recinte, ja que ocupen l’espai pel futur vial públic, i prolongació del carrer de la Concòrdia, i amb la nova urbanització d’aquest espai s’aconsegueix la continuïtat de pas en aquest punt de la trama urbana.

També es construirà un mòdul de menjador i oficines.

Les construccions provisionals que s’han previst es consideren imprescindibles per tal de fer viable de forma coordinada tot el procés de transformació, ampliació i modernització de la planta, i alhora permetran realitzar una programació de les intervencions en diverses fases.

També es farà una coberta de protecció per les instal·lacions dels filtres i dels decantadors, per seguretat i qualitat de l’aigua.