El ple municipal ha aprovat la gestió directa de la zona blava de Manresa a partir del 26 de maig. L'Ajuntament subrogarà la plantilla d'onze treballadors d'un servei que ha calculat que té una despesa anual de 0,5 milions. D'altra banda, els ingressos ronden el milió i mig.

Els ingressos de la zona blava de Manresa van ser de 1.501.652 euros el 2018 i de 1.585.421 euros el 2019.  

Pel que fa a la despesa, l'Ajuntament ha calculat 540.000 euros, dels quals 373.000 euros de personal.

El Ple de la Corporació, en sessió de 20 d’octubre de 2003, va adjudicar la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Milcentenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió de la grua a favor de l’entitat mercantil Eysa, del grup Fomento.

El contracte relatiu a la gestió de l’aparcament en superfície sota temps limitat tenia una durada prevista de quinze anys i mitjançant acord de la Junta de Govern Local, però va ser ampliada 3 anys més, establint la finalització de la concessió el 25 de maig de 2023.

Gestió directa

Amb la forma de gestió directa la ciutadania que és usuària de l’aparcament en superfície sota temps limitat no haurà de pagar el 21% d’IVA aplicat a les tarifes vigents, ja que aquesta forma de gestió implica el cobrament per part de l’Ajuntament de Manresa d’una taxa, exempta d’IVA.

A mes, amb la forma de gestió directa l’Ajuntament no haurà d’abonar al gestor del servei el benefici industrial que hauria de pagar a una empresa concessionària.

El personal actualment adscrit al servei consta d’11 treballadors que seran subrogats pel nou gestor del servei. Aquest equip professional està format per una persona amb la categoria professional de cap d’equip amb una dedicació del 33% de la seva jornada, 8 inspectors a jornada completa i 2 a mitja jornada.

L'Ajuntament invertirà 83.000 euros per fer obres d'adequació de vestidors i oficina amb el mobiliari i l'equipament necessari.

Els informes presentats certifiquen que l'Ajuntament té capacitat d'absorbir el servei.

En un d'ells s'assegura que "l’Ajuntament es veuria amb capacitat d’absorbir aquest servei dins de les seves actuacions ordinàries presents i futures, ja sigui directament o mitjançant altres formes de gestió directa".