Quiosc Regió7

Regió7

El valor de la Manresa municipal arriba a 208 milions d’euros amb la Fàbrica Nova

L’actualització anual de l’inventari dels béns de l’Ajuntament augmenta de valor en 34 milions

Imatge de la Fàbrica Nova Arxiu/Alex Guerrero

L’actualització de l’inventari dels béns de l’Ajuntament de Manresa, fet amb referència a 31 de desembre de 2021, atorga un valor de 207.788.165 euros al patrimoni municipal. Una quantitat 34 milions d’euros superior a la de l’any anterior.

L’informe elaborat pel propi Ajuntament destaca com a principals novetats l’adquisició de la Fàbrica Nova, la compra dels terrenys per a la futura escola Valldaura, situats al carrer de Mossèn Vall número 5-7 i Rubió i Ors número 2-6, on actualment hi ha una edificació rectangular que haurà de ser enderrocada prèviament a la construcció del centre educatiu, i l’ocupació directa del sistema viari del tram sud de la prolongació de l’avinguda dels Països Catalans.

L’informe destaca les principals operacions que han fet augmentar el patrimoni municipal.

A banda d’aquestes, també subratlla la donació a favor de l’Ajuntament de l’habitatge 3r-3a del Bloc 15 del Grup Pare Ignasi Puig, la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de la finca del carrer de Bernat Oller número 54 i de l’immoble de la carretera de Vic número 212, i l’adquisició d’alguns habitatges al carrer Galceran Andreu per a la futura seu dels serveis territorials de la Generalitat a la capital del Bages.

Remarca, també, la reversió (anticipada) de la nau magatzem del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, situada al carrer de Josep Comas i Solà número 8.

Dintre dels 207,8 milions d’euros hi ha 83 milions en immobles de servei públic, 49 milions d’euros en immobles patrimonials, 38 milions en places i vials urbans, 14 milions en parcs i jardins, 12 milions en bens mobles de servei públic, entre d’altres.

Un salt important

L’any passat, l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions va donar una xifra de 174 milions d’euros, a 31 de desembre del 2020.

En la versió del 2020 el valor dels parcs i jardins era de 13.763.562 euros, places i vials urbans (36.888.626 euros), vials no urbans (1.343.907 euros), altres béns d’ús públic (919.138 euros), immobles (76.914.445 euros), drets reals (490.570 euros), mobles (11.353.616 euros), drets de propietat immaterial (939.809 euros), immobles patrimonials        ( 25.907.843 euros), drets reals patrimonials (4.064.988 euros), mobles patrimonials (15.586 euros), crèdits i drets de caràcter personal patrimonial (1.548.478 euros). En total, 174.150.573 euros.

Tots els pagaments que l’Ajuntament porta a terme des d’una partida d’inversió del pressupost municipal es donen d’alta a l’inventari com a alta d’un nou bé o com a millora d’un bé existent, tant pel que fa als béns mobles com als immobles.

L’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa ha de ser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon.

Correspon al ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari.

Havia arribat a 400 milions

Documents formals com l’inventari de béns estan subjectes a modificacions importants, com la que es va donar el 2019, quan el valor comptabilitzat de 376 milions d’euros va baixar a 196.

La raó del canvi va ser la modificació del sistema de comptabilització, que es va passar a calcular d’una altra manera. Sempre tenint en compte que carrers, parcs i jardins gairebé no tenen valor administratiu (només en algun cas concret) ja que són béns de domini públic però no són vendibles. Sí que ho podrien arribar a ser immobles de servei públic i patrimonials. El canvi es va fer per conciliar patrimoni i comptabilitat

Compartir l'article

stats