Nou pas endavant per evitar que aigües residuals vagin a parar al riu Cardener a Manresa, a l'alçada del barri de Sant Pau.

El ple va aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per poder tirar endavant les obres de desdoblament i soterrament del col·lector general en l’àmbit de les Fàbriques Vermella i Blanca.

La Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament està redactant el projecte constructiu de desdoblament del col·lector general de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada al seu pas pel barri de Sant Pau a l’alçada de les fàbriques Vermella/Blanca de Manresa per a la seva execució propera.

L’objectiu principal de la modificació consisteix en adaptar el planejament vigent a la nova infraestructura prevista per a l’execució de les canonades i equips que han de permetre donar continuïtat al subministrament d’aigües residuals a la depuradora de Manresa, disposar d’un sorrer per poder eliminar les graves i sorres procedents de la canonada per tal que no quedi disminuïda la secció de pas en aquesta, poder arreglar els problemes de filtració que té la canonada existent i permetre l’accés rodat al conjunt de les instal·lacions.

Sense les obres del nou tram de col·lector, disminueix la capacitat de subministrament d’aigües residuals a la depuradora i, per tant, la possibilitat de depuració, a més de l’afectació per contaminació que poden causar les pèrdues actuals del col·lector.