L'aigua de la Séquia que es pot destinar a reg agrícola ha passat dels 850 litres per segon a un màxim de 164 litres per segon i això té com a conseqüència que els pagesos hauran de reduir el 40% el cabal que utilitzen.

La Junta de la Sèquia de Manresa ha recordat que el 7 de març, la Generalitat de Catalunya va anunciar l’entrada a l’escenari d’excepcionalitat per sequera. El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat pel Govern de la Generalitat el dia 8 de gener de 2020, defineix unes mesures genèriques, però també concretes en l’ús de l’aigua de reg provinent de la Séquia.

Reducció del desembassament

Una de les mesures excepcionals que es contempla es la reducció del desembassament per reg, és a dir, la quantitat d’aigua de la Séquia que es pot destinar a reg agrícola, que passa dels 850 l/s a un màxim de 164 l/s (dotació corresponent al mes de març).

Això fa que només es podrà regar en determinats dies, que seran informats per la Junta de la Séquia als regants. 

El reg s’ha de reduir en un 40% i iaxò implica reduir l’extensió cultivada en un 40% o canviar a un sistema de reg més eficient.

L’aigua de la Séquia només es pot destinar a ús del regadiu per part d'usuaris donats d’alta al padró de regants del terme de Manresa.

La Junta de la Sequia adverteix que la sequera continua agreujant-se i resulta imprescindible adoptar mesures per intensificar l’estalvi i optimitzar els recursos i els consums, davant d’unes previsions meteorològiques pessimistes, i d’aquesta manera forçar la reducció de l’ús dels recursos hídrics.

Si la sequera persisteix, en la fase d’emergència, no es podrà regar sota cap concepte.