Impulsem Manresa aposta per recuperar el 2024 les ordenances fiscals prèvies a l’últim augment del 2,5% i aplicar a partir d’aleshores un augment fraccionat entre els propers quatre exercicis per tal de restablir el 2028 les taxes que ara estan en vigor i així acompassar-ho amb el context econòmic. La candidatura ha elaborat aquesta proposta després d’escoltar els diferents actors que intervenen en la política econòmica i de desenvolupament a la ciutat.

El candidat d’Impulsem, Joan Vila, destaca que amb aquesta revisió de les taxes “Impulsem es posa al costat de les entitats i associacions liderades per la Cambra que ja van suggerir no incrementar les darreres ordenances fiscals". A més, l’alcaldable recorda que “el govern tampoc va acceptar cap de les esmenes plantejades, d’aquí a que Impulsem vulgui liderar aquesta proposta quan entri al consistori.”

Concretament, les taxes que es bonificarien de cara al 2024 serien les següents:

  1. Impost del Bens Immobles (IBI).
  2. Impost sobre les construccions, instal•lacions i obres.
  3. Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
  4. Taxa per expedició de documents administratius.
  5. Taxa per la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa.
  6. Taxa de recollida d'escombraries.
  7. Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes.
  8. Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal•lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci.

Per impulsar l’activitat econòmica i la creació de negocis per emprenedors, la candidatura proposa bonificacions perquè els propietaris amb locals buits des de fa més de 6 mesos el lloguin. En aquest sentit, s’oferirà una bonificació del 30% el primer any, un 20% el segon i un 10% el tercer.