Si l’Ajuntament de Manresa volia tenir l’opció de disposar d’un préstec de 10 milions d’euros per pagar una part de les factures que tenia pendents el 2012, l’Estat li havia d’aprovar un pla d’ajust que marcava els marges per redreçar els números vermells. Això suposava comunicar al govern central qualsevol incidència que fes desviar les previsions i una tutela de les arques municipals que s’ha mantingut durant 11 anys i que ara s’acaba.

Ara, l’Ajuntament ha comunicat que ha sortit del Pla d’Ajust després de retornar íntegrament el deute de 10.014.100 euros contret el 2012 a través del mecanisme de finançament que l’Estat espanyol va posar en marxa per facilitar el pagament a proveïdors.

Al ple municipal de setembre es donarà compte del darrer informe relatiu al Pla d’Ajust que s’ha enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que ja ha confirmat la sortida de l’Ajuntament de Manresa d’aquest pla en haver-se amortitzat totalment el deute.

Segons l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem, la sortida del pla certifica la "solvència econòmica de l’Ajuntament, que ara es podrà alliberar de les mesures de control específiques i tenir més marge de maniobra a l’hora de fer inversions i realitzar operacions financeres". 

Cal recordar, per exemple, que durant la vigència del pla d’ajust els ajuntaments tenen prohibit adquirir, constituir o participar en la constitució de nous organismes, entitats, societats, consorcis o fundacions, així com realitzar aportacions patrimonials i subscriure ampliacions de capital d’entitats públiques empresarials o de societats mercantils locals que tinguin necessitats de finançament o que vulguin ampliar els serveis que presten. Ara, es podrà tornar a fer.

Refinançament

L’Ajuntament de Manresa es va acollir al Pla d’Ajust el 2012, endeutant-se per un import de 7.242.495,55 euros. 

En una segona convocatòria, l’import es va elevar a 10.014.100 euros, que recollien un total de dotze préstecs amb diferents entitats

En un primer moment, la vigència del Pla va ser de 10 anys, és a dir, havia de finalitzar el 2022

Però el 2021 l’Ajuntament es va acollir a un refinançament del deute per obtenir millors condicions, fet que va tenir com a contrapartida també l’allargament de la vigència del pla d’ajust fins aquest any 2023.