El cap de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va afirmar en el ple de dijous que s'ha aprovat un projecte de gairebé un milió d’euros d’obres complementàries a la reurbanització de Guimerà, que afecta als carrers Pompeu Fabra, Saclosa i Cardenal Lluch.

Bacardit va explicar durant la sessió plenària que a la comissió informativa de Territori s’havia comunicat l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització vinculat a les obres de Guimerà i que es tractava “d’una aprovació definitiva que fa la junta de govern sense haver passat pel plenari”.

El cap del principal grup d’oposició va dir que havia trobat estrany que “un tema tan important que capgira tota la mobilitat de Saclosa, Pompeu Fabra i prolongació Guimerà” no hagi passat pel ple. Va demanar si la causa era la delegació de competències del ple que s'havia aprovat.

L'alcalde Marc Aloy va explicar que l'aprovació inicial s'havia fet en el mandat anterior, per part de la junta de govern. Després es van desestimar les alegacions presentades i es va aprovar definitivament el que es considera un "projecte estratègic".

El secretari, José Luis González, va intervenir per afegir que es tractava d'un projecte d'obra ordinària que no estava previst al pressupost. Això fa que sigui competència del ple, que la té delegada en junta de govern pública i correspondria donar compte de l'aprovació esmentada al proper ple d'octubre.

Un pressupost de 979.288 euros

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de maig del 2023, es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària "Àrea central. Espais públics oest de Guimerà. Saclosa, Cardenal Lluc, Pompeu Fabra" amb un pressupost de 979.288 euros.

L’objectiu és millorar l’espai públic situat a l’oest del carrer Guimerà, amb una superfície total de 4.287 m2, com a conseqüència de la nova ordenació d’aquest carrer, que suposa un canvi de mobilitat de l’àrea central de la ciutat bàsicament centrat en un nou traçat del recorregut del transport públic.

L’actuació al carrer Guimerà, que preveu prioritzar en aquest espai públic els recorreguts de vianants, comporta la necessitat de replantejar el traçat de les línies d’autobús que actualment hi tenen parada. Així, s’ha previst que les línies d’autobus afectades, des del Passeig, circulin pel tram nord de Guimerà, Bruc i Saclosa i disposin de dues noves parades al tram nord de Guimerà i al carrer Pompeu Fabra.

Actuacions complementàries

En consideració a aquesta nova mobilitat s’ha considerat imprescindible, com a actuacions complementàries a la nova urbanització de Guimerà, la millora de l’espai públic de part dels carrers afectats per aquesta nova funcionalitat i, en concret, del dels carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra.

La proposta contempla l’ampliació de diferents trams de les voreres dels carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra. Contempla l’ampliació de la vorera nord del tram de Saclosa comprès entre Bruc i Carrió, les voreres de Cardenal Lluch i la vorera nord de Pompeu Fabra. La proposta també contempla la reconfiguració de la plaça de la Independència, on es preveu amb la continuïtat de l’espai dels vianants només interrompuda pel traçat dels carrers Saclosa i Canonge Montanyà-Carrió.

La proposta de millora de la pavimentació es completa amb la renovació de la xarxa d’aigua potable en l’àmbit d’actuació i de part de la xarxa de clavegueram, atès que s’han considerat obsoletes per part de l’empresa que gestiona aquests serveis,

La proposta també planteja el nou enllumenat dels espais.