L’Ajuntament de Manresa preveu acabar el mandat recaptant 6 milions més d’IBI i plusvàlues

El nou pla pressupostari reflecteix un escenari d’augment dels impostos i taxes que paguen els ciutadans

Imatge del ple de l'Ajuntament de Manresa

Imatge del ple de l'Ajuntament de Manresa / Arxiu/F.G.

Francesc Galindo

Francesc Galindo

La recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’impost de plusvàlua, que grava les transmissions patrimonials, que preveu l’Ajuntament de Manresa per aquest mandat creixerà més de 6 milions d’euros, si es compleix el pla pressupostari a mitjà termini aprovat.

La previsió que es comunicarà al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és que enguany es recaptaran 26,8 milions d’euros d’IBI i 2,7 milions de plusvàlues i que l’any 2027 els manresans hauran de dedicar gairebé 31 milions d’euros a pagar la popular contribució i 4,6 milions d’euros a fer front l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Això suposa un salt aquest mandat del 15% pel que fa a l’IBI i del 68% pel que respecta a la plusvàlua.

El pla pressupostari s’elabora per donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i és una guia de les grans magnituds en les quals es poden moure les finances municipals a mitjà termini.

L'evolució de les dades

L'evolució de les dades / Regió7

L'endeutament es preveu estable

L’endeutament de l’Ajuntament de Manresa no salta dels 47 milions d’euros durant els 4 exercicis que contempla el darrer pla pressupostari a mitjà termini, tal i com es pot comprovar a la graella de dades.

A 31 de desembre del 2023 l’endeutament se situava en 48,7 milions d’euros si es té només en compte l’Ajuntament (1,5 milions menys que el 2022), mentre que el deute consolidat (el que inclou també organismes que consoliden els comptes amb l’Ajuntament com la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i la Fundació Turisme i Fires) se situava en 49,2 milions (1,6 menys que el 2022).

29 milions demanats als bancs

Una de les previsions clau per a la gestió d’un Ajuntament són els diners que es volen (o es poden) demanar als bancs.

En el cas del nou pla pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament de Manresa la previsió és de sol·licitar a les entitats financeres 29 milions d’euros entre el 2024 i el 2027.

Concretament, 7,6 milions d’euros enguany, 7 milions l’any que ve, 7 milions més el 2026 i 7,5 milions el 2027.

Això, tal com s’ha dit, mantenint a ratlla l’endeutament en 47 milions d’euros. Caldrà veure si les previsions es mantenen o es necessita augmentar o disminuir els préstecs sol·licitats en funció de les actuacions a les quals calgui donar resposta.

L’anterior pla pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament de Manresa, que preveia l’evolució de les finances municipals per al període 2021-2023, va mantenir la planificació de demanar 7 milions d’euros en préstecs als bancs fins el 2023. D’aquesta forma donava continuïtat a la tendència que ja va plasmar el pla pressupostari a mitjà termini elaborat per al 2019-2022, que va reflectir la recuperació de la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament després d’anys sense tenir accés al crèdit.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que el nou pla pressupostari havia estat realitzat a partir de dades reals de la liquidació del pressupost de l’any 2023 i de les dades del pressupost inicial de 2024 tenint en compte previsions raonables de la variació d’ingressos i despeses i aplicant ajustos tècnics previstos a la normativa sobre estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

Malgrat no tenir caràcter vinculant "es tracta d’un pla que és un bon document de planificació pressupostària a mitjà termini amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat financera de la Corporació", va explicar.

La despesa de personal passa dels 34 milions del 2020 a 50 el 2027

El pla pressupostari aprovat l’any 2020 establia una despesa de personal de 33,8 milions d’euros mentre que l’actual fixa per al 2027 49,7 milions. Si les dades aportades al govern central del 2020 fossin correctes i es complissin les que ara es preveuen el percentatge dels diners que dedicaria l’Ajuntament a pagar els treballadors hauria augmentat més del 45%.

El nou pla pressupostari fixa com a previsió de despesa de personal d’enguany 41,3 milions d’euros, que registrarien un fort augment l’any que ve arribant a gairebé 47 milions d’euros i que el 2028 mantindrien la tendència al creixement amb un volum calculat de 48,4 milions fins arribar l’any 2027 als esmentats 49,8 milions d’euros. Suposaria un salt de més de 8 milions d’euros en el període comprès entre el 2024 i el 2027.

La magnitud que percentualment fa el salt mes gran la podem trobar a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb més d’un 100% passant dels 982.000 euros que es preveuen recaptar enguany a gairebé 2 milions el 2027.