L'Ajuntament de Moià ha aprovat definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, que defineix les línies d'actuació que han d'ordenar la circulació al municipi en els propers anys. Entre les línies a seguir destaca l'ampliació i la millora de la qualitat dels espais destinats a vianants i proposa un pla de centre per limitar la velocitat i reduir el volum de cotxes al nucli històric i, d'aquesta manera, consolidar-lo com un espai per a les persones.

El Pla planteja 36 propostes d'actuació orientades a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic, la utilització racional del vehicle privat i a fer més comptable l'oferta d'aparcament dels residents i de la demanda de rotació. El treball també té com a objectiu millorar la seguretat viària i la disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica i acústica de la població.

D'entre les propostes més rellevants destaca el pla de centre,que té com a repte principal la pacificació del trànsit actual, és a dir, reduir la velocitat i la intensitat de vehicles i augmentar la seguretat i la superfície destinada a les persones. Això comporta la creació d'una zona amb limitació de velocitat de 20 km/h i la modificació dels sentits de circulació per eliminar el trànsit de pas, alhora que es garanteix l'accés als veïns, es redistribueix l'espai d'aparcament i de càrrega i descàrrega i s'amplia l'espai destinat a vianants.

En concret, es proposa definir la porta d'entrada al centre històric comercial amb un pas de vianants i accés regulat amb senyalitació de prioritat per al vianant i velocitat de 20 km/h. Altres propostes passen per convertir el carrer Forn en sentit únic; limitar l'aparcament i la circulació només a veïns als carrers Rafel Casanova i Carreró; substituir l'aparcament de la plaça Major en bateria per línia i augmentar la superfície pels vianants als carrers de Francesc Moragas, plaça Major, Rafel Casanova, Carreró i part de la plaça Hospital.

El Pla contempla l'actuació en aquells carrers de la xarxa principal de vianants amb voreres inferiors als 0,9 metres. D'aquests carrers, s'aplicarà paviment únic en tots aquells amb una secció inferior a 7 metres i s'ampliarà la vorera a la resta. Per aquest motiu, es proposa ampliar 1.410 metres de voreres. El treball també inclou actuar en aquells passos de vianants ubicats a la xarxa bàsica de vianants i proposa adaptar-ne 26 i construir-ne 229 de nous.

Les accions proposades per afavorir la mobilitat en bicicleta passen per desenvolupar una xarxa ciclista de connexió, incrementar la dotació d'aparcaments per a bicicletes (ara n'hi ha 7 en centres educatius i d'esport) i establir un pla de promoció de la bicicleta. Pel que fa al transport públic, es proposa millorar el sistema tarifari, l'accessibilitat i qualitat de les parades d'autobús i la informació a l'usuari.