La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Monistrol de Calders l'estudi que analitza la situació en què es troba actualment la urbanització la Masia del Solà, que és situada en aquest municipi, per tal de poder procedir a la seva regularització i resoldre els dèficits urbanístics que té.

La urbanització la Masia del Solà, que es troba al sud del nucli urbà de Monistrol de Calders, es va començar a construir els anys 50 i 60 del segle passat, i va configurar un creixement residencial de baixa densitat amb un relleu molt desigual, i amb àrees amb un fort pendent i envoltades de massa forestal. Tot plegat fa necessària la seva regularització, però primer cal definir les estratègies i els instruments urbanístics que ho han de fer possible, a partir de l'estudi que ara s'ha entregat per part de la Diputació.

Primer de tot, s'han estudiat els antecedents del planejament urbanístic de Monistrol i de la seva execució, i després s'ha procedit a fer uns anàlisi de les incidències que han sorgit durant la tramitació del projecte de reparcel·lació dins d'aquest àmbit. Paral·lelament, s'han examinat els mecanismes d'actuació per part de l'administració envers aquelles finques que es troben en situacions de processos concursals i davant la impossibilitat d'acreditar la propietat en alguns casos.

Finalment, l'estudi també inclou una anàlisi jurídica de la situació i les circumstàncies actuals de la urbanització de la Masia del Solà per poder disposar de pautes de com s'hauran d'afrontar les diverses problemàtiques relatives a la desclassificació del sòl i el canvi de sistema d'actuació en funció de les diferents alternatives plantejades en el treball, així com les seves possibles casuístiques, efectes i conseqüències.