Un total de 123 elements de Santa maria d’Oló són els que han quedat recollits en el Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals que ha elaborat la Diputació de Barcelona i que ja ha lliurat a l'Ajuntament. Un treball que ha de servir per establir mesures per conservar el patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo. La redacció d’aquest treball s’ha realitzat a través del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

El treball recull una memòria amb l’estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi, així com la memòria justificativa, normativa, plànols de situació dels elements, carta arqueològica actualitzada, estudi de paisatge i document ambiental estratègic.

En total s’han confeccionat 123 fitxes corresponents al conjunt de béns catalogats, que es poden classificar en béns arquitectònics, béns socioculturals i etnològics, béns arqueològics i paleontològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics.

Ric patrimoni arquitectònic i natural

El municipi compta amb el nucli antic, conegut com Dalt del poble, on hi destaquen el castell d’Oló, l’antiga església parroquial de Santa Maria, el passatge de les Voltes i el carrer de Sant Antoni. De l'arquitectura religiosa sobresurten el conjunt de Sant Feliu de Terrassola, l’església de Sant Joan d’Oló, l’església de Sant Vicenç de Vilarassau i l’església de l’Assumpció.

També hi ha masos importants, com els de Rocafort, Rocabruna, Vilarassau, Vilanova, Torroella, Puigneró, la Torre d’Oriols i Altimires, així com elements de patrimoni industrial amb exemples com la fàbrica Sauleda i la fàbrica Hemalosa, a més d’interessants molins fariners com el Molí d’Altimires, el del Ciuró i el del Pla.

Pel que fa als béns arqueològics i paleontològics, pel pla s’ha revisat i actualitzat l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del municipi. D’aquest tipus de bé cal remarcar el castell d’Oló, l’església de Sant Pere de Vilanova, l’església vella de Sant Joan d’Oló, la necròpolis del Serrat dels Moros i les tombes del Serrat de Torigues.

Finalment, pel que fa a béns naturals, ambientals i paisatgístics, en el pla s’hi ha inclòs, entre d’altres, arbres singulars com l’alzina de l’Espinalt, el salt d’aigua del Molí del Pla, el serrat d’Aguiló, cingle Grona, les basses de l’Horta d’Armenteres, el serrat i mirador de Picamill i la font de Rosselles.

El Pla Especial i Catàleg, que ha estat coordinat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) amb un cost de 34.200 euros, defineix el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del municipi i s’ha desenvolupat al llarg de catorze mesos. El document permetrà un apropament als valors patrimonials del municipi des de tots els conceptes.