El proper dia 15 de juny es commemora el «Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament envers les persones grans». Així ho va acordar l'Assemblea General de les Nacions Unides el 19 de desembre de l'any 2011. La resolució aprovada consta de 35 punts que fan recomanacions diverses als seus estats membres. Cadascun d'aquests apartats estan encapçalats amb uns requeriments verbalitzats com: encoratjar, convidar, exhortar, sol·licitar, recomanar... amb la finalitat d'aconseguir que es compleixi allò aprovat. En definitiva, l'habitual llenguatge diplomàtic i ambigu perquè els governs ho acabin interpretant segons els convingui. Dins l'ambigüitat s'hi poden trobar algunes precisions, com en el punt número 20, on diu: «S'exhorta els estats membres que s'ocupin del benestar i l'atenció sanitària adequada de les persones d'edat, així com de tots els casos d'abandonament, maltractament i violència que pateixen aquestes persones, mitjançant la formulació i execució d'estratègies preventives més eficaces, i lleis i polítiques més fermes per afrontar aquests problemes i les seves causes subjacents».

Segons el diccionari, «exhortar» vol dir «induir amb paraules persuasives». I «induir» vol dir «persuadir (algú) d'alguna cosa». Per tant, tot plegat depèn de la persuasió. Molt aclaridor.

Sovint, quan sentim la paraula maltractament automàticament la relacionem amb la violència física, però en realitat n'hi ha de molts altres tipus, com són els psicològics, econòmics, sexuals, de vulneració de drets... I també els maltractaments i abusos perpetrats per governs, entitats bancàries i diversos «lobbies» de poder.

En relació amb la commemoració del proper dia 15, unes quantes preguntes per reflexionar i que ens afecten de prop perquè les dades corresponen a Catalunya. Es pot considerar maltractament el fet que hi hagi 18.438 persones grans en llista d'espera per accedir a una residencia pública? Es pot considerar maltractament el fet que hi hagi 73.000 persones que tenen un grau de dependència assignat però que no han rebut encara les ajudes que els pertoquen? Es pot considerar maltractament el fet que mig milió de pensionistes i jubilats/des cobrin pensions inferiors al llindar de la pobresa? Es pot considerar maltractament el fet que les llistes d'espera a la sanitat pública els darrers mesos hagin augmentat considerablement i els pacients s'hagin d'esperar més de 70 dies per ser atesos? (177.976 persones esperant una intervenció quirúrgica, 454.098 persones esperant visita amb l'especialista, etc.). Es pot considerar maltractament el fet que un 50% de les persones amb rendes baixes, pensionistes i malalts crònics s'hagin vist forçats a prescindir dels medicaments que se'ls havia receptat per no poder-los pagar a causa del copagament farmacèutic? Es pot considerar maltractament l'assetjament immobiliari ( mobbing) que afecta especialment les persones grans amb contracte de renda antiga i que són desnonades sense miraments? Es pot considerar maltractament el fet que les dones sempre siguin les persones més perjudicades en qualsevol desigualtat social?, etc. Dades que poden consultar-se al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en diversos informes elaborats per ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), grup Prisma del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, GESTHA (Tècnics del Ministeri d'Hisenda)...

Tots aquests tipus de maltractaments i abusos, però, no s'esmentaran el proper dia 15 en el decurs dels discursos oficials de qui legisla tanta injustícia. Un any més, se sentiran bones paraules, afalagadores prèdiques, i fins l'any que ve, quan torni a tocar recordar tantes arbitrarietats!