A Manresa, com en moltes altres ciutats i pobles de Catalunya, des de sempre, però darrerament en progressió creixent, hi ha hagut ciutadans que, sigui per iniciativa pròpia o per circumstàncies sobrevingudes, han buscat i/o trobat la seva vida professional, familiar, vital, lluny de la ciutat.

Em compto entre els qui a la dècada dels 70 del segle passat vàrem fer aquest pas. I atès que érem un nombrós grup els que fixàrem la residència a Sant Cugat i rodalia, iniciàrem una trobada anyal pels volts de la Festa de la Llum, trobada que fèiem al Vallès i que tenia per objecte recordar els orígens, tot cultivant i ampliant el cercle de la nostra amistat.

Ja en el tombant de segle, i amb motiu d'haver convidat a la nostra trobada l'alcalde de l'època, se'ns va suggerir fer la propera trobada a Manresa. I en fer-ho vàrem decidir que aquesta trobada anyal fos oberta a tots els manresans d'origen amb independència del lloc de destinació escollit. D'aquí va néixer el nom de «manresans forans».

D'aleshores ençà hem mantingut les trobades anyals quasi sempre a Manresa. En contacte amb l'Ajuntament cada any escollim el programa cultural de la trobada. L'experiència ens ha permès seguir l'evolució de la ciutat.

Una part dels assistents ha estat assídua i una altra part ocasional, però la realitat és que la incorporació de nous forans és escassa i pràcticament nul·la en generacions joves.

Més enllà del valor històric i amical que té per als que com a comissió organitzadora mantenim aquesta trobada anyal, i conscients que en el format actual té un futur limitat i a la baixa, pensem que, més enllà del nostre grup, aquesta experiència de fer compatible interessos molt diversos, personals, professionals i culturals viscuts lluny de Manresa, amb l'interès i/o el vincle per seguir periòdicament la vida de la ciutat d'origen, podria ser posada en valor.

I hi donem voltes per intentar contrastar i compartir aquesta idea amb generacions més joves.

En tot cas deixem aquí les dades per a qui li puguin interessar:

- la trobada del 2020 serà el dissabte 15 de febrer a Manresa

- hi ha una web per informar-se de la trobada i del col.lectiu: www.gasco.cat/manresans-forans/ i una adreça electrònica per contactar amb nosaltres: manresans.forans@gmail.com.