Esmaperduts. El nostre temps està ple de notícies i comentaris que arriben a l'instant: una barreja d'opinions, situacions, interessos partidaris, judicials i econòmics, corrupcions..., que tot això barrejat amb un desgavell de marginació, atur i manca de recursos és el pa de cada dia. Tot plegat crea un batibull al cap que costa d'esbrinar la veritat entremig de tant garbuix. Cal reflexionar, fer tria de missatges i intentar discernir què s'hi amaga. Què creiem? Què rebutgem? De qui ens fiem?

Esporuguits. La pandèmia, a més, ha mostrat vulnerabilitat física i social i la por ha estat present. Por a la malaltia, al dolor, a la solitud, a la mort. Por a quedar a l'atur, a la manca de recursos, a la pobresa. Por al contagi, a les relacions properes... De fet portem un any que ha estat molt difícil i, davant tanta adversitat, ha fet pensar com seguir endavant. De fet, viure ens replanteja on som, on estem, què creiem, què fem. Segur que valorem qui es mou en primera línia i tot el suport solidari existent.

En l'evangeli d'avui veiem que també els deixebles estan esmaperduts i esporuguits per la mort injusta de Jesús. Aquest evangeli suscita el trobament de Jesús ressuscitat i creure que es fa present en les circumstàncies més adverses. Als deixebles, que havien perdut el mestre, els trontollava tota la seva experiència; estaven tancats i amb por. Sí! Amb por del poder polític i religiós que s'havia carregat qui vetllava per a fer un món més humà i que donava sentit a l'existència, fent proper un Pare que estima els fills. Confinats i pregant, Jesús se'ls fa present i els diu: «No tingueu por, la pau sigui amb vosaltres». Tomàs, que no hi era, quan li diuen no s'ho creu; no serà fins que ell mateix experimenta la seva presència que creurà que Crist viu i està enmig d'ells. La resurrecció de Jesús els és l'empenta per seguir endavant i proclamar la bona nova davant tothom.

Ara i aquí, creiem que Crist és enmig nostre? No és veritat que el podem trobar amb desvalguts, malalts i necessitats d'estimació i amb els qui esmercen vida i mitjans per ser al seu costat? Nosaltres què fem? Dignifiquem les persones? Som portadors de pau i caliu? Ens movem per la veritable justícia? Actuant amb humanitat testimoniem Crist ressuscitat!