Dues de cada tres persones, amb nivells diferents de responsabilitat a la feina, admeten que últimament s’han sentit estressades. És una dada molt preocupant, que llança la investigació en la qual estem treballant a l’Observatori de Lideratge a l’Empresa UPF-BSM. I mentre penso com es pot minimitzar aquest malestar emocional i els riscos psicosocials que comporta, rebo informació del rol professional de moda, que marca perfil propi davant el tradicional cap de Recursos Humans. Procedent dels EUA, arriba el nou director o directora de Felicitat. No és estrany; ja el 1776, la Constitució nord-americana va considerar la recerca de la felicitat com un dret inalienable.

¿Estem realment plantejant-nos la necessitat de crear un estil de direcció a les empreses que inclogui com a objectiu el benestar i la felicitat dels empleats? Les investigacions sobre els canvis imprescindibles en els estils de lideratge en època covid remarquen la necessitat que els directius accentuïn les denominades soft skills, les habilitats i competències interpersonals; en especial, la comunicació. Davant la incertesa, les persones directives han de ser més proactives, motivant els seus equips. Es tracta de gestionar proporcionant feedback en entorns col·laboratius, substituint control per confiança, apoderant. Valorar per objectius. Treure pressió. Donar veu i capacitat de decisió als treballadors. Generar canals de comunicació. Amb flexibilitat. Creant, fins i tot, accions lúdiques que generin cohesió.

A més, s’obre pas una generació molt ben preparada, els mil·lennistes. Per als joves, la seva satisfacció personal constitueix un objectiu vital, i això inclou el seu acompliment a l’empresa.

Aquesta figura de director/a de Felicitat, que arriba de Silicon Valley, faria bé de compartir despatx amb el gerent. Productivitat rima amb felicitat. Cada euro que es dedica a programes de salut, tant física com emocional, té un retorn de fins a 3,5 euros per a la companyia. Els treballadors feliços són més productius. Es tracta d’avançar en un feliç win-win.