El Diumenge de Pasqua els cristians commemoren la resurrecció de Jesucrist. Avui, doncs, parlarem de la mort i la vida, que en anglès són temes complexos.

El verb morir(-se) es tradueix per die –p.e.: S’ha mort = He has died–, mentre que l’adjectiu mort -a en anglès és dead (p.e.: És mort = He’s dead); el nom mort equival a death (ex.: No tinc por de la mort = I’m not afraid of death) i un mort és a dead person. A més, el participi del verb matar (kill) pot ser, en alguns contextos, mort -a: p.e.: Molts catalans van ser morts per Franco = Many Catalans were killed by Franco.

Quant a la vida, el verb viure es tradueix per live ([lév]) –p.e.: Visc a Vic = I live in Vic–, mentre que l’adjectiu és alive ([e·làiv], ‘e’ neutra) i el nom és life ([laif]), que té el plural irregular lives [laivs], que és homògraf de la forma verbal de la tercera persona singular. Així, A spy lives two lives (Un espia viu dues vides) es pronuncia [espai lévs tu laivs]. Per acabar, live [laiv] = en directe, lively = viu viva i deadly = mortal.