En l’oració Està interessada perquè la classe és interessant, el participi interessada descriu un estat i el gerundi interessant descriu una qualitat. És igual en anglès: She is interested (participi) because the class is interesting (gerundi). (Per cert, interested es pronuncia [én·tre·sted], i interesting, [én·tre·stinc]; tots dos amb la ‘e’ no accentuada, neutra). 

En canvi, també podríem dir: Està avorrida perquè la classe és avorrida; o sigui, el participi es fa servir en tots dos casos i és el significat dels verbs ser i estar que determina la qualitat, en el cas de ser, o l’estat, en el cas d’estar. Però aquí l’anglès fa la mateixa distinció que abans: She is bored (participi) because the class is boring (gerundi), perquè tant ser com estar es tradueixen per be.

Altres exemples a tenir en compte: Estic confòs perquè el mètode és confús = I’m confused because the method is confusing; Està cansat perquè la feina era cansada = He’s tired because the work was tiring. El títol de la píndola d’avui? Is he boring or bored?