L'anglès té dues parelles de mots amb sentits similars: el verb parlar es tradueix per talk i per speak spoke spoken, i dir per say said said i per tell told told. Mirarem ara la seva distribució.

El verb talk significa enraonar o conversar, mentre que speak no implica que hi hagi conversa. El president parlarà aquest vespre es tradueix per The president will speak this evening; en canvi, Parlen [o enraonen] sobre el seu casament equival a They are talking about their wedding, perquè hi ha conversa. A més, podem dir a un gos "Parla!", però no li podem demanar que enraoni.

La diferència més important entre say i tell és que tell, amb poques excepcions, exigeix un complement personal. L'oració Va dir moltes coses només es pot traduir per He said many things; en canvi, si esmentem a qui va dir-les —ex.: Em va dir moltes coses—, la traducció es fa més aviat amb tell: He told me many things. Ara bé, quan es tracta de discurs directe s'usa més aviat say, però sempre amb la partícula to davant el complement personal: Em va dir: "Ets un ruc!" She said to me: "You're a Catalan donkey!".

Cal fer servir tell, amb o sense complement personal, amb lies, the truth, stories i jokes.