El sufix adjectival -able expressa possibilitat, activa o passiva, o bé la capacitat de ser l'objecte del verb del qual deriva (e.g., portable, capaç de ser portat). Però el mot alcaldable és una excepció, ja que deriva del nom alcalde, com si existís el verb «alcaldear». I, almenys fins ara, a ningú no se li ha acudit de parlar d'una persona presidentable (que és una llàstima, perquè així podríem parlar d'un «presidentable impresentable»). I la resposta a la pregunta del títol és "no"; en anglès diríem Someone is running for mayor (Algú es presenta per a alcalde).

Vet aquí uns quants termes que tenen a veure amb les eleccions:

  • fer un sondeig = take a survey
  • fer un pacte = form an alliance
  • fer campanya = campaign (És el moment de fer campanya = It's time to campaign)
  • papereta = ballot
  • urna = ballot box

També recordem: la política = politics (sense article), un(a) polític(a) (la persona) = a politician, i una política = a policy; ex.: Aquesta és la política de protecció de dades = This is our data protection policy.

I per acabar, the issues = problems importants per a debatre; p.e.: the issue of global warming = el problema de l'escalfament del planeta.