TRIBUNA

Gestionar des de la responsabilitat

Elisabet Hernández

Elisabet Hernández

Arran de l’article publicat en aquest mitjà de comunicació el dia 6 de desembre del 2023 sobre l’actualització de les ordenances municipals de l’Ajuntament de Callús, m’agradaria argumentar aquelles informacions que s’han difós de manera irresponsable, gratuïta i populista, i que poc s’ajusten a la realitat.

Com ja hem explicat en repetides ocasions, tant al grup de l’oposició com en els plens municipals, i amb la predisposició de continuar-ho fent les vegades que calgui, avui torno a situar, a través d’aquest mitjà, quin és l’escenari econòmic que l’actual equip de govern s’ha trobat i que ha fet necessari prendre les mesures que vam anunciar en el ple del 25 d’octubre.

El tancament negatiu de l’exercici 2022, reflex d’un desequilibri econòmic sostingut en el temps, d’un deficient finançament municipal i d’un augment del cost dels subministraments i dels serveis bàsics, ha comportat que, atesa la llei de règim local, haguem d’elaborar i aprovar un pla de sanejament que contempli incrementar els ingressos corrents, actualitzant la recaptació via impostos, i reduir la despesa corrent.

El pla inicial que ens va plantejar la Diputació de Barcelona marcava incrementar l’IBI fins al límit legal establert, que és de l’1,1%. Actualment a Callús es manté amb valors de l’any 2006, amb un tipus de gravamen del 0,56% sobre el valor cadastral de l’immoble. També se’ns demanava apujar la taxa de vehicles fins al màxim. Pel que fa a la taxa de gestió de residus, de la qual també es parla en l’article, hem decidit incrementar-la en 20 euros, tenint clar que aquest augment no és ni de bon tros suficient per cobrir el cost real del servei.

Gràcies a la feina que hem fet durant aquests mesos se’ns ha permès poder rebaixar a la meitat aquest gravamen de l’ 1,1 de l’IBI que se’ns demanava i poder-lo situar en l’actual 0,83% que plantegem.

Proposem un pla d’acció, a desenvolupar àmpliament durant el 2024, que garanteixi la reducció de la despesa, establir mecanismes de supervisió, seguiment i control, i la proposta de noves vies de desenvolupament econòmic.

Així doncs, confiem que l’exercici de determinació, compromís i transparència que estem fent ens permetrà poder avançar de manera eficient. Volem garantir el compliment de les regles fiscals, recuperar el nivell de solvència i liquiditat adients, poder tenir accés a finançament per a inversions futures, i poder disposar de la capacitat pressupostària necessària per continuar mantenint els serveis públics del municipi.

Per tot això, apel·lem a la responsabilitat, a la col·laboració i al necessari treball conjunt de tots els membres de la corporació. Per plantejar alternatives reals i constructives, amb una visió de futur, garants de serveis de qualitat i benestar per a totes les persones que viuen a Callús.