Opinió | opinió

L’oferta laboral al Bages

L’oferta laboral del Bages mostra un paisatge divers quant a la distribució per municipis, amb una variació notable entre les diferents zones de la comarca. Segons les dades de 2023, Manresa lidera amb la major quantitat d’ofertes, reflex de la seva posició com el nucli central i capital urbà i econòmic de la regió. Contrastant amb això, municipis més petits com Sallent o Navarcles presenten un volum molt més modest d’oportunitats laborals. Aquesta disparitat posa en relleu una concentració d’oportunitats en zones urbanes, deixant zones menys poblades amb menys opcions, el que pot contribuir a desequilibris econòmics i demogràfics.

En relació amb els sectors professionals, el Bages mostra una forta inclinació cap a la logística, la indústria i la construcció, sectors que junts acumulen gairebé un 40% de l’oferta total de treball del 2023. Malgrat això, aquesta predominança pot ser una espasa de doble fulla. La majoria d’aquestes feines són de perfil baix i no requereixen habilitats altament especialitzades, la qual cosa planteja preguntes sobre la capacitat de la regió per competir en economies basades en el coneixement i la innovació. La disminució de l’oferta en sectors com la ciència i la tecnologia és particularment preocupant, ja que són àrees clau per a la competitivitat futura del Bages. Aquesta tendència podria indicar una falta d’innovació o una saturació en certs sectors, qüestions que mereixen una anàlisi més profunda per part dels planificadors econòmics i educatius de la regió.

Tot i l’increment general de l’oferta laboral entre 2022 i 2023 no s’ha traduït en una millora de la qualitat de les oportunitats laborals. Tot i que sectors tradicionals com la construcció i la manufactura mostren creixement, aquest tipus de treball no aporta el mateix valor competitiu que les indústries basades en tecnologia o serveis professionals avançats. Aquesta situació podria limitar seriosament el potencial econòmic del Bages a llarg termini, relegant la comarca a un rol de suport més que de lideratge en el panorama econòmic català i espanyol. Hem de tenir polítics valents que pensin i facin plans quinquennals o d’una dècada, pensant en les properes generacions.

Davant aquestes observacions, és imperatiu que les autoritats locals reconsiderin les seves estratègies de desenvolupament econòmic. Encoratjar la diversificació en sectors d’alt valor afegit és crític. Això pot incloure incentius per a empreses d’alta tecnologia, suport a startups, i inversions en educació i formació que alineïn millor els treballadors del Bages amb les necessitats de les indústries emergents i d’alt valor afegit. A més, es podrien desenvolupar polítiques per fomentar la descentralització de les oportunitats laborals, per tal de combatre la concentració de treball a Manresa i distribuir més equitativament el creixement econòmic a través de la comarca.

Les dades exposades requereixen una resposta proactiva per part dels responsables polítics i econòmics del Bages. Les tendències actuals de l’oferta laboral al Bages plantegen qüestions crítiques sobre el futur econòmic de la regió. Encara que l’augment quantitatiu de feines pot semblar positiu, la qualitat i el tipus de feines creades són igualment importants. La comarca del Bages s’enfronta al repte de transformar aquestes tendències en oportunitats que no només atrauran sinó que també retindran talent, fomentant un ambient que potenciï la innovació i la competitivitat en un mercat global.