Opinió | Lletres de canvi

Creixem bé?

El passat dia 27 de juny el Consell de Cambres Catalanes va presentar públicament la Memòria Econòmica de Catalunya 2023. Algunes de les dades que es van presentar són molt positives. Catalunya se situa en un creixement el 2023 del 2,3% un valor que supera el d’Espanya i també la mitjana de la zona euro, que van ser del 0,4%. Aquest creixement es consolida el primer trimestre del 2024 en situar-se en un valor del 5,9% i supera amb escreix el darrer trimestre del 2019.

Per explicar-ho cal veure el creixement de la població, de 255.000 habitants en els darrers dos anys, fet que ens ha fet assolir la xifra de 8.000.0000 d’habitants a principis del 2024. Aquest creixement demogràfic, alhora que ha impulsat el consum, també ha posat molta pressió sobre els servies públics, i el sector públic no està podent donar la resposta adequada.

Si entrem en detall veiem que el 2023 les exportacions i els ingressos turístics han assolit màxims històrics i segueixen en creixement el 2024, fet que ha provocat que per primer cop a la història a Catalunya s’hagi assolit un superàvit comercial.

Cal també mencionar que en aquests moments l’ocupació està en màxims històrics, gràcies a la incorporació de treballadors estrangers que s’han incorporat majoritàriament al comerç, el sector dels transports i els serveis, com són l’hoteleria i restauració.

A nivell empresarial cal destacar l’alt nivell de capitalització de les empreses catalanes que ha fet resistir el teixit empresarial davant les pujades del tipus d’interès, tot disminuint el nombre d’empreses amb problemes de finançament fins a assolir un 14,9%, el nivell més baix des del 2016.

Encara no tenim dades de la nostra comarca, ja que estem treballant amb la Memòria 2023, però ja s’apunta que, tot i un increment de l’ocupació, hi ha un factor que no ens afecta gaire, i és que no som una Comarca turística, i per tant haurem de veure com han avançat les economies de les nostres empreses industrials per comparar el nostre creixement en el conjunt de l’economia catalana.

De la memòria també se’n desprenen alguns reptes, com és millorar la productivitat, fent un esforç inversor més important, ja que el 2023 vam mostrar certa feblesa. Un altre repte és accelerar la convergència entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral. Un tema que ens preocupa i en ocupa, tant a la Cambra de Manresa, com el conjunt de cambres catalanes i que és un motiu de debat intens.

Un altre repte és com el sector públic afronta els problemes que genera el creixement demogràfic.

En temes mediambientals a Catalunya no estem fent els deures i en energies renovables ens hem estancat al voltant del 30%, molt per sota de la mitjana espanyola que està ja al 61,2%.

Esprem veure les dades de la nostra comarca per veure si el Bages està seguint una pauta similar a la del conjunt de l’economia catalana i veure quins seran els nostres reptes més immediats.